NEW Miracle Drop PIGMENT 5 ML
Składniki / Ingredients (INCI):
0.0 Dilute it!

Aqua, Glycerin, Isopropyl alcohol

1.0 Jet

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 77266, CI 11741, CI 21160, CI 75510, Acrylates Copolymer

1.1 Morion

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 21160, CI 11741, CI 77266, CI 21108, CI 5131, Acrylates

Copolymer
1.2 Bronzite

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 11741, CI 21160, CI 75510, CI 77266, CI 12466, Acrylates

Copolymer
1.3 Jasper

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 21160, CI 77266, CI 11741, CI 21108, CI 51319, Acrylates

Copolymer
1.4 Peridot

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 21108, CI 21160, CI 11741, CI 77266, CI 51319, Acrylates

Copolymer
1.5 Limonite

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 21160, CI 11741, CI 77266, CI 21108, CI 75510, CI 51319,

Acrylates Copolymer

4.1 Yellow Jade

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 21108, CI 11741, CI 2116, Acrylates Copolymer

4.2 Orange Amber

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 21160, CI 11741, CI 21160, CI 75510, Acrylates Copolymer

4.3 Fire Opal

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 11741, CI 21160, CI 73915, CI 51319, Acrylates Copolymer

2.1 Morganite

Aqua, Glycerin, CI 77891, Isopropyl alcohol, CI 77492, CI 77491, CI 56110, Hamamelis

Virginiana Leaf Extract, CI 21100

2.2 Quartz

Aqua, Glycerin, CI 77891, Isopropyl alcohol, CI 12075, CI 69800, CI 56110, CI 77491,

Hamamelis Virginiana Leaf Extract, CI 21100

2.3 Tourmaline

Aqua, Glycerin, CI 56110, CI 77891, Isopropyl alcohol, Hamamelis Virginiana Leaf

Extract, CI77491
2.4 Chalcedony 

Aqua, CI77891, Isopropyl alcohol, CI 12477, CI 21160, CI 12466,  CI 11741, CI 51319,

Acrylates Copolymer
2.5 Rosolite 

Aqua, CI 77891, Isopropyl Alcohol, CI 12477, CI 73915, CI 21160, Acrylates Copolymer

2.6 Malaya 

Aqua, Isopropyl Alcohol, CI 73915, CI 12466, CI 77891, CI 12477, CI 11741, CI 21160,

Acrylates Copolymer
2.7 Garnet 

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 73915, CI 77891, CI 12477, CI 21160, CI 51319, Acrylates

Copolymer

2.8 Beryl

Aqua, Isopropyl alcohol, CI 12466, CI 77891, CI 12477, CI 73915, CI 21160, CI 51319,

Acrylates Copolymer

PL

PIGMENTY OVA NEW MIRACLE DROP produkt spełniający najwyższe wymagania w
zakresie bezpieczeństwa i jakości. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z poniższymi

informacjami:

Tylko dla profesjonalistów. Instrukcja użytkowania

Dobrze wstrząśnij przed użyciem. Przechowuj w temperaturze 5-25 stopni Celsjusza.

Chroń przed słońcem. Sterylny.

Zastosowanie pigmentów

• Mogą być stosowane wyłącznie przez personel medyczny oraz personel przeszkolony

pod kątem mikropigmentacji.

• Należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
• Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
• Nie mieszać z produktami innych producentów.
• Przed użyciem przeprowadzić test na wrażliwość

• Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami płukać wodą.

• Poinformuj klienta o ewentualnych zagrożeniach

• Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny.

• Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Nie pić i nie wdychać

Produkt wykorzystać przed upływem terminu ważności umieszczonego na opakowaniu

Data: dzień/miesiąc/rok

• W przypadku uszkodzeń opakowania (uszkodzone podczas transportu, niewłaściwe

składowanie itp), zaleca się nie stosować produktu.
• Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

• Chronić przed dziećmi.

• Pozostałości wyrzucić do pojemnika na odpady.

*W celu przetestowania pigmentacji, zastosować niewielka ilość pigmentu na skórę
przedramienia za pomocą sterylnej igły. Poczekać 72 godziny, aby upewnić się, że nie
wystąpią reakcje alergiczne. Zaleca pe przeprowadzić test dla każdego pigmentu, który

ma być zastosowany.

Przeznaczenie

• Pigmenty barwiące są wprowadzane płytko podskórnie przy pomocy igły oraz

urządzenia
do pigmentacji.
• Brwi
• Eyeliner

• Kontur oraz cieniowanie ust

• Tatuaż
• Korekcja blizn

• Otoczki sutka i rekonstrukcja brodawki

• Symulacje włosów
• Oznaczenia radiologiczne
Ryzyko

• Zastosowany barwnik pozostaje w skórze, jego usunięcie może być niemożliwe

• Nawet jeśli stosowane pigmenty są bardzo stabilne, kolor może ulec zmianie lub

zniknąć

• Nie ma gwarancji, ze kolor całkowicie zaniknie

• W zależności od umiejętności przeszkolonego personelu oraz stanu skóry pigmenty

mogą zostać niepoprawnie zaaplikowane.

• Mimo, że nie są znane żadne skutki uboczne, mogą się pojawić reakcje

toksyczne/alergiczne.

• Występuje ryzyko braku możliwości usunięcia pigmentu z odzieży lub innych

materiałów

Przeciwwskazania
• Hemofilia
• HIV
• Opryszczka

• Tworzenia się blizn przerosłych

• Alergie
• Padaczka
• Zapalenie spojówek
• Ciąża lub laktacja

• Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C.D.F.
• Zakażenia/choroby zakaźne

• Anomalia/ zmiany patologiczne skóry w obszarze pigmentacji (takich jak egzema,

brodawki, czerniak)

• Zaburzenia układu immunologicznego
• Ostre schorzenia układu krążenia
• Wpływ alkoholu lub narkotyków

• Spożycie kawy na krótko przed rozpoczęciem zabiegu

• Stosowanie antykoagulantów lub preparatów rozrzedzających krew lub leków na

bóle
menstruacyjne

• Zastosowanie określonych leków (skonsultować z lekarzem prowadzącym)
• Jeżeli występują najmniejsze wątpliwości co do bezpieczeństwa klienta, leczenie
nie może być rozpoczęte lub leczenie należy natychmiast przerwać i skonsultować
się z lekarzem. Zabieg należy natychmiast przerwać w przypadku gdy klient

doświadcza:
• Nadmiernego bólu
• Nadmiernych wydzielin z ran
• Nagłych omdleń/zawrotów głowy

Ważne informacje

• Pomimo ciągłych wysiłków w celu zapewnienia, że produkt nie jest uczulający i spełnia

najwyższe wymagania w zakresie jakości i czystości, korzystanie z tego produktu u
niektórych osób może wywoływać reakcje alergiczne ze względu na indywidualną

wrażliwość.

• Madame Art nie ponosi odpowiedzialności za wywołane reakcje alergiczne u osób
stosujących barwniki/kolory, ani w zapewnieniu przydatności do użytkowania, utrzymania
wartości użytkowej albo innych. Jeśli tolerancja do barwnika/koloru nie jest znana z
wcześniejszych praktyk, test pigmentacji należy zrobić przed aplikacja lub skonsultować

się z dermatologiem.

• Madame Art nie ponosi odpowiedzialności za skutki prób usunięcia kolorów/ barwników.
W szczególności, producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
powikłań usuwania pigmentów za pomocą lasera, obróbek termicznych, działań
mechanicznych lub innych procedur (na przykład zabiegów laserowych).
• W przypadku reklamacji, we wszystkich przypadkach należy podać numer partii podany

na butelce
Wymagania jakościowe OVA

• Niezgodny z REACH EU2020/2081, zgodny z ResAP(2008) oraz FDA. NOTA: Nie
stosować do zabiegów tatuażu oraz makijażu permanentnego w UE, Norwegii oraz

Szwajcarii.

EN

OVA NEW MIRACLE DROP PIGMENT COLORS

OVA NEW MIRACLE DROP Pigment Color fulfill the highest safety and quality
requirements. Please read the following important information before use:
Only for professionals. Sterile. Contains nickel. Contains chromium (VI). May cause

allergic reactions.

Instructions for use

Shake well before use. Store at a temperature of 5-25 degrees Celsius. Protect from the

sun.

Use of the pigmentation colors

• May only be used by medical personnel and trained micropigmentation personnel.

• Only use for the intended purpose.
• Shake well before use.

• Do not mix with products from other manufacturers.
• Carry out a sensitivity test prior to use.*)

• Avoid contact with the eyes. In case of eye contact, flush with water.

• Inform the customer about possible risks.

• Recommend use with a hygiene module, since only this guarantees hygienic results.
• All country specific hygiene requirements must be taken into account.

• Do not expose to direct sunlight for longer periods.

• Do not drink or inhale.

•Use before the expiry date. The expiry date imprint is centered on the container. Exp:

Day/Month/year

• If it must be assumed that the colors are not in their proper condition (transport
damage, improper storage etc.), the colors must not be used.
• Store in a cool and dark place at all times.
• Protect from unauthorised access and children.
• Leftovers can be disposed of into regular waste.

* For the pigmentation test, apply a small amount of the pigment securely on your forearm
using a sterile needle. Wait for 72 hours to ensure that no allergic reactions occur. Carry

out this test for every pigment colour which is to be used.

Intended use

The color pigments are embedded into the upper skin layers with the aid of a pigmentation

needle and a pigmentation device.

• Eyebrows
• Eye liner
• Lip shading or lip contours

• Tattoos
• Scar correction
• Areola and Nipple reconstruction
• Hair simulation
• Markings for radiology
Risks

• The color that is used remains in the skin and it may not be possible to remove it again.
• Even though the utilised pigments are very stable, the colour may fade/change after use.

• It is not guaranteed that the color will fade completely.

Depending on application by the trained personnel and the state of the skin, the color

pigments may become unevenly embedded.

• Even though there are no known side effects thus far, allergic/toxic reactions may occur.
• It may not be possible to remove pigment colour from clothing (or other materials).

Contraindications
• Hemophilia
Hepatitis A, B, C, D, F
HIV positive
• Herpes
• Keloid formation
• Epilepsy
• Conjunctivitis
• Pregnancy or lactation
• Diabetes II

• Allergies

• Feverish infections/infectious diseases

• Skin anomalies in the area to be pigmented (such as eczema, warts, melanomas)

• Disorders of the immune system
• Acute cardiovascular problems
• Influence of alcohol or drugs
• Coffee consumption shortly before treatment

• Use of anticoagulant or blood thinning products or medications against menstrual

complaints

• Use of specific medications (ask the prescribing physician)

• If there is the slightest doubt about safety for the customer, the treatment must not be
started, or the treatment must be stopped immediately and a physician’s release obtained.

The treatment must be stopped immediately if client experiences

Excessive pain

• Excess secretion of wound fluids
• Fainting attacks / sensation of dizziness

Important information

Despite constant efforts to ensure that the product is not allergic and fulfills the highest
requirements with regard to quality and purity, use of this product may trigger allergic

reactions in some persons due to individual sensitivity.

• Madame Art assumes no responsibility for allergic reactions of individual persons to
colors, neither due to an assurance of general suitability for use, practicality or otherwise.

If the tolerability of the colour is not known from earlier

applications, a pigmentation test must be done prior to use or a dermatologist consulted.
• Madame Art assumes no liability for consequences of attempts to remove the colors. In
particular, the manufacturer shall not be liable in case of complications

from removing the color pigments with laser, thermal procedures, mechanical procedures

or other procedures (e.g. with laser treatment).

• In case of complaints, please state the lot number on the underside of the bottle in all

cases.

OVA quality requirements

• Not compliant with REACH EU2020/2081, compliant with ResAP(2008) and FDA. NOTE:
Do not use for tattoo and permanent makeup treatments in the EU, Norway and

Switzerland.