Manual Gentle Drop

GENTLE DROP PIGMENT 0,7 ML monodose
Składniki / Ingredients / Inhaltsstoffe / Ingrediënten /
Composición / Ingredienti / Složení / Ingredienser / Ingredienti /
Sudedamosios dalys / Összetevők / Substances contenues

(INCI):
5.0 Onyx

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,

D-panthenol, CI77499, CI77266

5.1 Hematite

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,
D-panthenol CI77499, CI77491, CI77288, CI77266

5.2 Unakite

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,
D-panthenol, CI77499, CI77491, CI77288, CI77266

5.3 Obsidian

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,
D-panthenol, CI77491, CI77288, CI77499, CI 77266

5.4 Moonstone

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,

D-panthenol, CI77491, CI77499,  CI77288

5.5 Goldstone

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,
D-panthenol, CI77499, CI77491, CI77288, CI77266

5.6 Chryzolit

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,
D-panthenol, CI77499, CI77266, CI77491, CI77288, CI77492 

 
5.7 Carnelian

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,

D-panthenol, CI77491, CI77288

6.1 Petalite

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,

D-panthenol, CI77491, CI77891, CI16035:1

6.2 Apatite

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,

D-panthenol, CI77491, CI15850:1, CI77891

6.3 Rubellite

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,
D-panthenol, CI56110, CI73907, CI47005:1, CI 77891, CI77491

6.4 Spinel

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,

D-panthenol, CI7749, CI16035:1

6.5 Aventurine

Propylene Glycol, Natrium Chloratum 0,9%, Ethanol, Glycerin,

D-panthenol, CI56110, CI77491

PL

PIGMENTY OVA GENTLE DROP
OVA GENTLE DROP produkt przeznaczony do

mikropigmentacji spełniający najwyższe wymagania w zakresie
bezpieczeństwa i jakości. Przed użyciem prosimy o zapoznanie

się z poniższymi informacjami:

Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu
permanentnym. Sterylny. Zawiera nikiel. Zawiera chrom (VI).

Może powodować reakcje alergiczne.

Instrukcja użytkowania

Dobrze wstrząśnij przed użyciem. Przechowuj w temperaturze

5-25 stopni Celsjusza. Chroń przed słońcem.

Zastosowanie pigmentów

• Mogą być stosowane wyłącznie przez personel medyczny
oraz personel przeszkolony pod kątem mikropigmentacji.
• Należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

• Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
• Nie mieszać z produktami innych producentów.
• Przed użyciem przeprowadzić test na wrażliwość
• Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami

płukać wodą.

• Poinformuj klienta o ewentualnych zagrożeniach
• Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

• Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.
• Nie pić i nie wdychać

Produkt wykorzystać przed upływem terminu ważności
umieszczonego na opakowaniu Data: dzień/miesiąc/rok
• W przypadku uszkodzeń opakowania (uszkodzone podczas

transportu, niewłaściwe składowanie itp), zaleca się nie

stosować produktu.

• Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

• Chronić przed dziećmi.

• Pozostałości wyrzucić do pojemnika na odpady.

*W celu przetestowania pigmentacji, zastosować niewielka ilość
pigmentu na skórę przedramienia za pomocą sterylnej igły.
Poczekać 72 godziny, aby upewnić się, że nie wystąpią reakcje
alergiczne. Zaleca pe przeprowadzić test dla każdego

pigmentu, który ma być zastosowany.

Przeznaczenie

• Pigmenty barwiące są wprowadzane płytko podskórnie

przy pomocy igły oraz urządzenia

do pigmentacji.
• Brwi
• Eyeliner

• Kontur oraz cieniowanie ust

• Tatuaż
• Korekcja blizn

• Otoczki sutka i rekonstrukcja brodawki

• Symulacje włosów
• Oznaczenia radiologiczne

Ryzyko

• Zastosowany barwnik pozostaje w skórze, jego usunięcie

może być niemożliwe

• Nawet jeśli stosowane pigmenty są bardzo stabilne, kolor

może ulec zmianie lub zniknąć

• Nie ma gwarancji, ze kolor całkowicie zaniknie
• W zależności od umiejętności przeszkolonego personelu
oraz stanu skóry pigmenty mogą zostać niepoprawnie

zaaplikowane.

• Mimo, że nie są znane żadne skutki uboczne, mogą się

pojawić reakcje toksyczne/alergiczne.

• Występuje ryzyko braku możliwości usunięcia pigmentu z

odzieży lub innych materiałów

Przeciwwskazania
• Hemofilia
• HIV
• Opryszczka

• Tworzenia się blizn przerosłych

• Alergie
• Padaczka
• Zapalenie spojówek
• Ciąża lub laktacja

• Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C.D.F.

• Zakażenia/choroby zakaźne

• Anomalia/ zmiany patologiczne skóry w obszarze

pigmentacji (takich jak egzema,
brodawki, czerniak)

• Zaburzenia układu immunologicznego
• Ostre schorzenia układu krążenia
• Wpływ alkoholu lub narkotyków

• Spożycie kawy na krótko przed rozpoczęciem zabiegu
• Stosowanie antykoagulantów lub preparatów
rozrzedzających krew lub leków na bóle

menstruacyjne

• Zastosowanie określonych leków (skonsultować z

lekarzem prowadzącym)

• Jeżeli występują najmniejsze wątpliwości co do
bezpieczeństwa klienta, leczenie nie może być rozpoczęte
lub leczenie należy natychmiast przerwać i skonsultować
się z lekarzem. Zabieg należy natychmiast przerwać w

przypadku gdy klient doświadcza:

• Nadmiernego bólu
• Nadmiernych wydzielin z ran

• Nagłych omdleń/zawrotów głowy

Ważne informacje

• Pomimo ciągłych wysiłków w celu zapewnienia, że produkt nie
jest uczulający i spełnia najwyższe wymagania w zakresie
jakości i czystości, korzystanie z tego produktu u niektórych
osób może wywoływać reakcje alergiczne ze względu na

indywidualną wrażliwość.

• Madame Art nie ponosi odpowiedzialności za wywołane
reakcje alergiczne u osób stosujących barwniki/kolory, ani w
zapewnieniu przydatności do użytkowania, utrzymania wartości
użytkowej albo innych. Jeśli tolerancja do barwnika/koloru nie
jest znana z wcześniejszych praktyk, test pigmentacji należy
zrobić przed aplikacja lub skonsultować się z dermatologiem.
• Madame Art nie ponosi odpowiedzialności za skutki prób
usunięcia kolorów/ barwników. W szczególności, producent nie

ponosi odpowiedzialności w przypadku

powikłań usuwania pigmentów za pomocą lasera, obróbek
termicznych, działań mechanicznych lub innych procedur (na

przykład zabiegów laserowych).

• W przypadku reklamacji, we wszystkich przypadkach należy

podać numer partii podany na butelce
Wymagania jakościowe OVA

• Nasze pigmenty są zgodne z rozporządzeniem REACH (UE

2020/2081).

EN

OVA GENTLE DROP PIGMENT COLORS

OVA GENTLE DROP Pigment Colors for micropigmentation
from fulfill the highest safety and quality requirements. Please
read the following important information before use:

Mixture for use in tattoos or permanent make-up. Sterile.
May contain nickel. May contain chromium (VI). May cause

allergic reactions.

Instructions for use

Shake well before use. Store at a temperature of 5-25 degrees

Celsius. Protect from the sun.
Use of the pigmentation colors

• May only be used by medical personnel and trained

micropigmentation personnel.
• Only use for the intended purpose.
• Shake well before use.

• Do not mix with products from other manufacturers.
• Carry out a sensitivity test prior to use.*)

• Avoid contact with the eyes. In case of eye contact, flush with

water.

• Inform the customer about possible risks.

• Recommend use with a hygiene module, since only this

guarantees hygienic results.

• All country specific hygiene requirements must be taken into

account.

• Do not expose to direct sunlight for longer periods.

• Do not drink or inhale.

•Use before the expiry date. The expiry date imprint is centered

on the container. Exp: Day/Month/year

• If it must be assumed that the colors are not in their proper

condition (transport

damage, improper storage etc.), the colors must not be used.

• Store in a cool and dark place at all times.
• Protect from unauthorised access and children.
• Leftovers can be disposed of into regular waste.
* For the pigmentation test, apply a small amount of the
pigment securely on your forearm using a sterile needle. Wait

for 72 hours to ensure that no allergic reactions occur. Carry out
this test for every pigment colour which is to be used.

Intended use

The color pigments are embedded into the upper skin layers
with the aid of a pigmentation needle and a pigmentation

device.
• Eyebrows
• Eye liner

• Lip shading or lip contours

• Tattoos
• Scar correction

• Areola and Nipple reconstruction

• Hair simulation
• Markings for radiology

Risks

• The color that is used remains in the skin and it may not be

possible to remove it again.

• Even though the utilised pigments are very stable, the colour

may fade/change after use.

• It is not guaranteed that the color will fade completely.
Depending on application by the trained personnel and the
state of the skin, the color pigments may become unevenly

embedded.

• Even though there are no known side effects thus far,

allergic/toxic reactions may occur.

• It may not be possible to remove pigment colour from clothing

(or other materials).
Contraindications
• Hemophilia
Hepatitis A, B, C, D, F
HIV positive
• Herpes
• Keloid formation
• Epilepsy

• Conjunctivitis
• Pregnancy or lactation
• Diabetes II
• Allergies

• Feverish infections/infectious diseases

• Skin anomalies in the area to be pigmented (such as eczema,

warts, melanomas)

• Disorders of the immune system
• Acute cardiovascular problems
• Influence of alcohol or drugs

• Coffee consumption shortly before treatment

• Use of anticoagulant or blood thinning products or medications

against menstrual complaints

• Use of specific medications (ask the prescribing physician)
• If there is the slightest doubt about safety for the customer, the
treatment must not be started, or the treatment must be
stopped immediately and a physician’s release obtained.
The treatment must be stopped immediately if client

experiences
Excessive pain

• Excess secretion of wound fluids
• Fainting attacks / sensation of dizziness

Important information

Despite constant efforts to ensure that the product is not allergic
and fulfills the highest requirements with regard to quality and
purity, use of this product may trigger allergic reactions in some

persons due to individual sensitivity.

• Madame Art assumes no responsibility for allergic reactions of
individual persons to colors, neither due to an assurance of
general suitability for use, practicality or otherwise. If the
tolerability of the colour is not known from earlier

applications, a pigmentation test must be done prior to use or a

dermatologist consulted.

• Madame Art assumes no liability for consequences of

attempts to remove the colors. In particular, the manufacturer

shall not be liable in case of complications
from removing the color pigments with laser, thermal
procedures, mechanical procedures or other procedures (e.g.

with laser treatment).

• In case of complaints, please state the lot number on the

underside of the bottle in all cases.
OVA quality requirements

• Our pigments comply with REACH Regulation (EU

2020/2081).

GENTLE DROP PIGMENT 0,7 ML monodose

Składniki / Ingredients / Inhaltsstoffe / Ingrediënten / Composición / Ingredienti / Složení / Ingredienser / Ingredienti / Sudedamosios dalys / Összetevők / Substances contenues

5.0 Onyx

Propylene Glycol, Sodium Chloride, Ethanol, Glycerin, CI77499

5.1 Hematite
Propylene Glycol, Sodium Chloride, Ethanol, Glycerin, CI77499, CI77491, CI77288

5.2 Unakite
Propylene Glycol, Sodium Chloride, Ethanol, Glycerin, CI77288, CI77499, CI77491

5.3 Obsidian
Propylene Glycol, Sodium Chloride, Ethanol, Glycerin, CI77491, CI77288, CI77499

5.4 Moonstone
Propylene Glycol, Sodium Chloride, Ethanol, Glycerin, CI77288, CI77491, CI77499

5.5 Goldstone
Propylene Glycol, Sodium Chloride, Ethanol, Glycerin, CI77499, CI77491, CI77288

 

PL
PIGMENTY OVA GENTLE DROP
OVA GENTLE DROP produkt przeznaczony do mikropigmentacji spełniający najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym. Sterylny. Może zawierać nikiel i chrom (VI). Może powodować reakcje alergiczne.

Instrukcja użytkowaniaDobrze wstrząśnij przed użyciem.
Zastosowanie pigmentów
• Mogą być stosowane wyłącznie przez personel medyczny oraz personel przeszkolony
pod kątem mikropigmentacji.
• Należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
• Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
• Nie mieszać z produktami innych producentów.
• Przed użyciem przeprowadzić test na wrażliwość
• Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami płukać wodą.
• Poinformuj klienta o ewentualnych zagrożeniach
• Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny.
• Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie pić i nie wdycha

• Produkt wykorzystać przed upływem terminu ważności umieszczonego na
opakowaniu Data: miesiąc, rok
• W przypadku uszkodzeń opakowania (uszkodzone podczas transportu, niewłaściwe
składowanie itp), zaleca się nie stosować produktu.
• Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.
• Chronić przed dzie
mi.
• Pozostałości wyrzucić do pojemnika na odpady.

*W celu przetestowania pigmentacji, zastosować niewielka ilość pigmentu na
skórę przedramienia lub z tyłu ucha za pomocą sterylnej igły. Poczekać 72 godziny, aby
upewnić się, że nie wystąpią reakcje alergiczne. Zaleca pe przeprowadzić testu dla
każdego pigmentu, który ma być zastosowany.


Przeznaczenie

• Pigmenty barwiące są wprowadzane płytko podskórnie przy pomocy igły oraz urządzenia
do pigmentacji.
• Brwi
• Eyeliner
• Kontur oraz cieniowanie ust
• Tatuaż
• Korekcja blizn
• Otoczki sutka i rekonstrukcja brodawki
• Symulacje włosów
• Oznaczenia radiologiczne

Ryzyko

• Zastosowany barwnik pozostaje w skórze, jego usunięcie może być niemożliwe
• Nawet jeśli stosowane pigmenty są bardzo stabilne, kolor może ulec zmianie lub
zniknąć
• Nie ma gwarancji, ze kolor całkowicie zaniknie
• W zależności od umiejętności przeszkolonego personelu oraz stanu skóry pigmenty
mogą zostać niepoprawnie zaaplikowane.
• Mimo, że nie są znane żadne skutki uboczne, mogą się pojawić reakcje toksyczne/
alergiczne.
• Występuje ryzyko braku możliwości usunięcia pigmentu z odzieży lub innych
materiałów

Przeciwwskazania

• Hemofilia
• HIV
• Opryszczka
• Tworzenia się blizn przerosłych
• Alergie
• Padaczka
• Zapalenie spojówek
• Ciąża lub laktacja
• Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C.D.F.
• Zakażenia/choroby zakaźne
• Anomalia/ zmiany patologiczne skóry w obszarze pigmentacji (takich jak egzema,
brodawki, czerniak)
• Zaburzenia układu immunologicznego
• Ostre schorzenia układu krążenia
• Wpływ alkoholu lub narkotyków
• Spożycie kawy na krótko przed rozpoczęciem zabiegu
• Stosowanie antykoagulantów lub preparatów rozrzedzających krew lub leków na bóle
menstruacyjne
• Zastosowanie określonych leków (skonsultować z lekarzem prowadzącym)
• Jeżeli występują najmniejsze wątpliwości co do bezpieczeństwa klienta, leczenie nie
może być rozpoczęte lub leczenie należy natychmiast przerwać i skonsultować się z lekarzem.

Zabieg należy natychmiast przerwać w przypadku gdy klient doświadcza:
• Nadmiernego bólu
• Nadmiernych wydzielin z ran
• Nagłych omdleń/zawrotów głowy

Ważne informacje
• Pomimo ciągłych wysiłków w celu zapewnienia, że produkt nie jest uczulający i
spełnia najwyższe wymagania w zakresie jakości i czystości, korzystanie z tego
produktu u niektórych osób może wywoływać reakcje alergiczne ze względu na
indywidualną wrażliwość.
• Madame Art nie ponosi odpowiedzialności za wywołane reakcje alergiczne u
osób stosujących barwniki/kolory, ani w zapewnieniu przydatności do użytkowania,
utrzymania wartości użytkowej albo innych. Jeśli tolerancja do barwnika/koloru nie
jest znana z wcześniejszych praktyk, test pigmentacji należy zrobić przed aplikacja lub
skonsultować się z dermatologiem.
• Madame Art nie ponosi odpowiedzialności za skutki prób usunięcia kolorów/
barwników. W szczególności, producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
powikłań usuwania pigmentów za pomocą lasera, obróbek termicznych, działań
mechanicznych lub innych procedur (na przykład zabiegów laserowych).
• W przypadku reklamacji, we wszystkich przypadkach należy podać numer partii
podany na butelce

Wymagania jakościowe OVA

Producent pigmentów Madame Art jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN
ISO 9001 i 13485.
• Nasze pigmenty są zgodne z rozporządzeniem REACH (UE 2020/2081).


EN

OVA GENTLE DROP PIGMENT COLORS

OVA GENTLE DROP Pigment Colors for micropigmentation from fullfil
the highest safety and quality requirements. Please read the following
important information before use:

Mixture for use in tattoos or permanent make-up. Sterile.
May contain nickel and chromium (VI). May cause allergic reactions.


Instructions for use
Shake well before use.

Use of the pigmentation colors
• May only be used by medical personnel and trained micropigmentation personnel.
• Only use for the intended purpose.
• Shake well before use.
• Do not mix with products from other manufacturers.
• Carry out a sensitivity test prior to use.*)
• Avoid contact with the eyes. In case of eye contact, flush with water.
• Inform the customer about possible risks.
• Recommend use with a hygiene module, since only this guarantees hygienic results.
• All country specific hygiene requirements must be taken into account.
• Do not expose to direct sunlight for longer periods.
• Do not drink or inhale.
•Use before the expiry date. The expiry date imprint is centered on the container. Exp:
Month/year
• If it must be assumed that the colors are not in their proper condition (transport
damage, improper storage etc.), the colors must not be used.
• Store in a cool and dark place at all times.
• Protect from unauthorised access and children.
• Leftovers can be disposed of into regular waste.

* For the pigmentation test, apply a small amount of the pigment into the sensitive skin
or behind the ear using a sterile needle. Wait for 72 hours to ensure that no allergic
reactions occur. Carry out this test for every pigment colour which is to be used.

Intended use
The color pigments are embedded into the upper skin layers with the aid of a
pigmentation needle and a pigmentation device.

• Eyebrows
• Eye liner
• Lip shading or lip contours
• Tattoos
• Scar correction
• Areola and Nipple reconstruction
• Hair simulation
• Markings for radiology

Risks
• The color that is used remains in the skin and it may not be possible to remove it again.
• Even though the utilised pigments are very stable, the colour may fade/change after use.
• It is not guaranteed that the color will fade completely.
Depending on application by the trained personnel and the state of the skin, the color
pigments may become unevenly embedded.
• Even though there are no known side effects thus far, allergic/toxic reactions may
occur.
• It may not be possible to remove pigment colour from clothing (or other materials).

Contraindications
• Haemophilia
Hepatitis A, B, C, D, F
HIV positive
• Herpes
• Keloid formation
• Epilepsy
• Conjunctivitis
• Pregnancy or lactation
• Diabetes II
• Allergies
• Feverish infections/infectious diseases
• Skin anomalies in the area to be pigmented (such as eczema, warts, melanomas)
• Disorders of the immune system
• Acute cardiovascular problems
• Influence of alcohol or drugs
• Coffee consumption shortly before treatment
• Use of anticoagulant or blood thinning products or medications against menstrual complaints
• Use of specific medications (ask the prescribing physician)
• If there is the slightest doubt about safety for the customer, the treatment must not
be started, or the treatment must be stopped immediately and a physician’s release
obtained.

The treatment must be stopped immediately if client experiences

• Excessive pain
• Excess secretion of wound fluids
• Fainting attacks / sensation of dizziness

Important information
Despite constant efforts to ensure that the product is not allergic and fulfils the
highest requirements with regard to quality and purity, use of this product may trigger
allergic reactions in some persons due to individual sensitivity.
• Madame Art assumes no responsibility for allergic reactions of individual
persons to colors, neither due to an assurance of general suitability for use,
practicality or otherwise. If the tolerability of the colour is not known from earlier
applications, a pigmentation test must be done prior to use or a dermatologist
consulted.
• Madame Art assumes no liability for consequences of attempts to remove the
colors. In particular, the manufacturer shall not be liable in case of complications
from removing the color pigments with laser, thermal procedures, mechanical
procedures or other procedures (e.g. with laser treatment).
• In case of complaints, please state the lot number on the underside of the bottle in
all cases.

OVA quality requirements
• The manufacturer of OVA pigments is certified in accordance with DIN
EN ISO 9001 and 13485.
• Our pigments comply with REACH Regulation (EU 2020/2081).

 


DE
OVA GENTLE DROP PIGMENT COLORS

OVA GENTLE DROP Pigmentfarben für Permanent Make-up erfüllen höchste
Sicherheits- und Qualitätsanforderungen. Lesen Sie vor der Anwendung
bitte folgende wichtige Hinweise.


Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent Make-up. Steril.
Kann Nickel und Chrom (VI) enthalten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen


Gebrauchsanweisung
Vor Gebrauch gut schütteln.

Anwendung der Pigmentfarben

• Darf nur von medizinischem Fachpersonal und ausgebildeten Kosmetikfachleuten
angewendet werden.
• Nur gemäß Verwendungszweck verwenden.
• Vor Gebrauch gut schütteln.
• Nicht mit Produkten anderer Hersteller mischen.
• Vor der Anwendung ist ein Allergietest durchzuführen.*)
• Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Augenkontakt mit Wasser spülen.
• Kunden über mögliche Risiken aufklären.
• Verwendung mit Hygienemodul empfohlen, da nur so eine hygienische Verarbeitung
gewährleistet ist.
Es sind alle landesspezifischen Hygieneauflagen zu beachten.
• Stellen Sie sicher, dass in den Flaschen verbleibende Pigmentfarben während der
Behandlung nicht verunreinigt werden.
• Einmal entnommene Farbe nicht wieder in die Flasche füllen.
• Nicht längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
Flasche nur mit einem sterilen feuchten (Wasser) Tuch reinigen.
• Nicht trinken oder einatmen.
• Vor Ablauf des Verfallsdatums verwenden. Das Verfallsdatum befindet sich auf der
Unterseite der Flasche.Exp: Monat/Jahr
Falls anzunehmen ist, dass die Farben nicht in ordnungsgemäßem Zustand sind
(Transportschäden, unsachgemäße Lagerung etc.), sind die Farben nicht zu verwenden.
• Jederzeit kühl und dunkel aufbewahren. er
• Vor unbefugtem Zugriff und Kindern fernhalten.
• Reste können im Hausmüll entsorgt werden.
* Für den Allergietest eine kleine Menge des Permanent Make-up mittels einer
sterilen Nadel in die sensible Haut der Ohrrückseite einbringen. 72 Stunden warten,
um sicherzugehen, dass keine allergischen Reaktionen auftreten. Anschließend den
gleichen Test auf der zu behandelnden Hautpartie durchführen. Führen Sie diesen
Test für jede Pigmentfarbe durch, die verwendet werden soll.

Verwendungszweck
Die Farbpigmente werden mithilfe einer Pigmentiernadel und eines Pigmentiergeräts in
den oberen Hautschichten eingelagert.
• Augenbrauen
• Lidstrich
• Lippenschattierung oder Lippenkonturen
. Tätowierungen
• Narbenkorrektur
• Brustwarzenrekonstruktion
• Haar Pigmentation
• Strahlenforschung Markierung

Risiken
• Verwendete Farbe bleibt dauerhaft in der Haut und lässt sich möglicherweise nicht
mehr entfernen.
• Obwohl die verwendeten Pigmente sehr stabil sind, kann die Farbe nach der
Anwendung verblassen oder sich verändern.
•Ein Verblassen der Farben ist nicht garantiert.
•Abhängig von der Durchführung durch die Fachkraft und der Hautbeschaffenheit
kann es zu einer ungleichmäßigen Einlagerung der Farbpigmente kommen.
• Obwohl bis jetzt keine Nebenwirkungen aufgetreten sind, kann es zu allergischen
oder toxischen Reaktionen kommen.
• Pigmentfarbe lässt sich möglicherweise nicht mehr aus der Kleidung (oder anderen
Materialien) entfernen.

Kontraindikationen

•Hämophilie (Bluterkrankheit]
•Hepatitis A, B, C, D, F
•HIV-positiv
•Herpes
• Keloidenbildung
•Epilepsie
• Bindehautentzündung
• Schwangerschaft oder Stillzeit
•Diabetes II (Zuckerkrankheit)
• Allergien
• Fieberhafte Infekte/ Infektionskrankheiten
• Hautanomalien in dem Bereich, der pigmentiert werden soll (z. B. Ekzeme,
Warzen, Melanome)
•Erkrankungen des Immunsystems
• Akute Herz-/Kreislaufprobléme
• Alkohol- oder Drogeneinfluss
• Kaffeekonsum kurz vor der Behandlung
• Einnahme von gerinnungshemmenden oder blutverdünnenden Mitteln odernsted 13
Medikamente gegen Menstruationsbeschwerden
• Einnahme bestimmter Medikamente (fragen Sie den verschreibenden Arzt)
• Besteht der geringsten Zweifel an der Sicherheit für den Kunden, so darf mit der
Behandlung nicht begonnen werden bzw. die Behandlung ist sofort abzubrechen und
die Freigabe eines Arztes einzuholen.
Die Behandlung muss sofort unterbrochen werden bei
•Übermäßigen Schmerzempfinden
• Übermäßigen Austreten von Wundflüssigkeiten
• FOhnmachtsanfällen/ Schwindelgefühl

Wichtige Hinweise
• Trotz ständiger Bemühungen sicherzustellen, dass das Produkt nicht toxisch ist
und hinsichtlich Qualität und Reinheit höchste Anforderungen erfüllt, kann die
Anwendung dieses Produktes bei bestimmten Personen aufgrund einer individuellen
Empfindlichkeit gegenüber den Farben allergische Reaktionen hervorrufen.
• Madame Art übernimmt keinerlei Verantwortung für allergische
Reaktionen Einzelner auf Farben, weder aufgrund der Zusicherung allgemeiner
Gebrauchstauglichkeit, Zweckmäßigkeit oder anderweitig. Sollte die Verträglichkeit
der Farbe nicht aus früheren Anwendungen bekannt sein, ist vor der Anwendung ein
Allergietest durchzuführen oder ein Dermatologe zu konsultieren.
• Madame Art übernimmt keine Haftung für Folgen von Versuchen zur Entfernung
der Farben. Insbesondere haftet der Hersteller nicht bei Komplikationen der
Entfernung der Farbpigmente durch Laser, thermische Verfahren, mechanische
Verfahren oder auch andere Verfahren (z.B. mittels einer Laserbehandlung).
• Bei Beanstandungen immer die Lotnummer auf der Unterseite der Flasche angeben.

OVA Qualitätsanforderungen
• Nach DIN EN ISO 9001 und 13485 zertifiziert.
• Unsere Pigmente entsprechen der REACH-Verordnung (EU 2020/2081).


NL

OVA GENTLE DROP

OVA GENTLE DROP pigmentkleuren voor permanente make-up voldoen aan
de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Lees de volgende belangrijke
opmerkingen, voordat u deze gaat gebruiken.

Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up. Steriel. 0 p!M
Kan nikkel en zeswaardig chroom (VI) bevatten. Kan allergische reacties veroorzaken.


Gebruiksaanwijzing
Goed schudden voor gebruik.

Gebruik van pigmentkleuren

•Mag uitsluitend worden gebruikt door medische professionals en opgeleide
permanente make-up professionals.
• Alleen gebruiken voor de voorgeschreven toepassing.
• Goed schudden vóór gebruik.
•Niet mengen met producten van andere fabrikaten.
•Testen op onzichtbaar plekje vóór behandeling is noodzakelijk.*)
•Vermijd aanraking met de ogen. Bij aanraking met de ogen goed uitspoelen met water.
• Informeer klanten over mogelijke risico’s.
• Gebruik met OVA naaldmodules aanbevolen, aangezien alleen dan een
hygiënische verwerking wordt gegarandeerd.
• De landspecifieke hygiënevoorschriften dienen in acht te worden genomen.
•Zorg ervoor dat tijdens de procedure geen besmetting plaatsvindt van de resterende
pigmentkleur in elk flesje.
• Eenmaal gebruikte kleuren niet meer in het flesje terugdoen.
• Niet gedurende lange tijd blootstellen aan direct zonlicht.
Flesje uitsluitend met een steriele vochtige (water) doek reinigen.
• Niet drinken of inademen.
• Vóór afloop van de vervaldatum gebruiken. De vervaldatum bevindt zich aan de
onderzijde van het flesje.Exp.: maand/jaar aan
• Indien moet worden aangenomen dat de kleuren zich niet meer in een correcte staat
bevinden (transportschade, ondeskundige opslag, etc.) kunnen de kleuren niet meer
worden gebruikt.
•Altijd koel en donker bewaren.
• Buiten bereik van onbevoegden en kinderen houden.
•Restanten kunnen met het gewone huisvuil worden afgevoerd.
lolqa

•Het kan mogelijk zijn dat uw klant een allergie heeft. Breng voor testen op een
onzichtbaar plekje een klein puntje permanente make-up m.b.v. een steriele naald
in het gevoelige weefsel achter het oor aan. Wacht 72 uur om er zeker van te zijn dat
er geen allergische reacties optreden. Voer vervolgens dezelfde test uit in het gebied
waar de permanente make-up moet worden aangebracht. Voer deze test voor elke te
gebruiken pigmentkleur uit.

Toepassingsgebied
De pigmentkleur wordt in de bovenste huidlagen aangebracht met behulp van een
pigmentatienaald en -machine.

• Wenkbrauwen
•Ooglijnen
•Verbetering van lipkleur of lipcontour •
• Lichaamstatoeages
•Littekencorrectie
•Areola-reconstructie
•Haarsimulatie
• Markeringen voor radiologie

Risico’s

•Aangebrachte kleur blijft in de huid zitten en kan niet worden verwijderd.
• Verandering of vervaging van kleur kan plaatsvinden na het aanbrengen, hoewel de
gebruikte pigmenten zeer stabiel zijn.
•Er is geen garantie wat betreft het vervagen van de kleuren.
• Pigmenten kunnen ongelijkmatig in de huid worden geplaatst – afhankelijk van het
werk van de technicus en haideigenschappen.
•Allergische en toxische reacties kunnen voorkomen, hoewel er op dit moment geen
melding is gemaakt van bijwerkingen.
•Verwijderen van pigmentkleur uit kleren (en van andere materialen) kan onmogelijk zijn.

Contra-indicaties

• Hemofilie
• Acute infectieziekten
• Diabetes mellitus
•Herpes
•Epilepsie
• Conjunctivitis
• Zwangerschap
• Hart en vaatziekten
• Allergieën
• Vorming van keloide
• Gebruik van bepaalde voorgeschreven medicijnen (raadpleeg de arts)
•Huidafwijkingen in het gebied dat moet worden gepigmenteerd
• Onder invloed van alcohol of drugs
salame is uss
• Gebruik vanbloedverdunners of medicatie tegen menstruatieklachten
• Immuunstoornissen of ziektes
•Huidaandoeningen in het te pigmenteren gebied (zoals eczeem, wratten, melanoom, etc)
• Raadpleeg een arts als er twijfel bestaat over de toepassing.

Behandeling onmiddellijk staken bij
• Extreme pijn
• Extreme uitstoot van wondvocht.
• Duizeligheid of flauwvallen

Belangrijke opmerking

• Ondanks voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat dit product non-
toxisch is en voldoet aan de hoogste normen wat betreft kwaliteit en zuiverheid, 03
kan aanbrengen van dit product op bepaalde individuen een allergische reactie
veroorzaken wegens overgevoeligheid van het individu voor de kleur.
• Madame Art wijst specifiek alle aansprakelijkheid van de hand voor de zal ans0
allergische reactie bij enig individu bij wie deze kleur is aangebracht, hetzij
geïmpliceerd door een garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een
bepaald doel of anders. Als in het verleden niet gebleken is dat het individu deze kleur
kan verdragen, is testen op een onzichtbaar plekje of raadplegen van een erkende
dermatoloog vóór gebruik noodzakelijk.
anoilsmolni
• Madame Art stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van pogingen om
de kleuren te verwijderen. De fabrikant stelt zich met name niet aansprakelijk
voor complicaties als gevolg van het verwijderen van pigmentkleuren door laser,
thermische, mechanische behandelmethodes of ook andere behandelmethodes (bijv.
door een laserbehandeling).
• Wij verzoeken u vriendelijk om bij reclamaties steeds het LOT-nummer op de
onderzijde van het flesje te vermelden.


OVA kwaliteitscontrolenormen
• De fabricage van OVA pigmenten is gecertificeerd volgens DIN EN ISO
9001 en 13485.
• Onze pigmenten voldoen aan REACH Verordening (EU 2020/2081).


ES
PIGMENTOS PARA MICROPIGMENTACIÓN OVA GENTLE DROP
Los pigmentos para micropigmentación OVA GENTLE DROP cumplen
las más exigentes normas de calidad y de seguridad. Rogamos leer
atentamente la siguiente información antes de su uso.

Mezcla para su uso en tatuajes o en maquillaje inequívoca el lote. Estéril.
Puede contener níquel y cromo (VI). Puede provocar reacciones alérgicas.


Modo de uso
Agite bien antes de usar.

Modo de empleo
Una vez examinadas las normas de higiene y asepsia recogidas en la legislación vigente
se realizarán los siguientes pasos:

• Preparar la zona a pigmentar en condiciones asépticas adecuadas.
• Desinfectar la zona específica con un producto antiséptico autorizado.
•Se dibuja con un lápiz especial la zona que se va a pigmentar.
•Agitar bien el envase antes de usar
• Depositar la cantidad de producto precisa en un contenedor individual estéril
desechable.
• El contenido sobrante se eliminará, siguiendo la normativa vigente de eliminación de
residuos
• Implantar el producto con una aguja estéril desechable y de un solo uso
• Se recomienda el uso con un modulo higiénico, ya que, de otra manera, no puede
garantizarse la higiene en la intervención.
• El personal aplicador debe utilizar guantes de tipo quirúrgico de un solo uso.
•Las agujas y contenedores de pigmentos han de ser eliminados respetando la
legislación vigente sobre residuos sanitarios.

Precauciones
•Mantener fuera del alcance de los niños
• No mezclar con productos de otros fabricantes.
•Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua.
• Se realizará siempre con antelación una prueba alergénica cutánea a cada de los
productos que se van a utilizar, por un profesional cualificado*) Esta prueba se
realizará igualmente para la aguja.

* Para realizar el test alergénico, aplicar una pequeña cantidad de micropigmento en
el tejido sensible de la parte posterior de la oreja con una aguja estéril. Esperar 72
horas para confirmar que no se den reacciones alérgicas. Realizar posteriormente
la misma prueba en la zona de aplicación. Repetir esta prueba con cada pigmento
utilizado.

Uso exclusivo profesional
Los micropigmentos se aplican en las capas superiores de la piel por medio de un
dispositivo y una aguja de pigmentación.

• Definición de la línea de las cejas
• Dibujo de las líneas de los párpados
•Color de labios o realce de la línea de los labios

Advertencias
• Para un único usuario y preferiblemente para un solo uso.
• No introducir nunca la aguja en el interior del envase.
• No utilizar nunca el producto sobrante dentro del contenedor, ni para el retoque del
cliente.
• Utilizar agujas estériles de un solo uso
• No inhalar ni ingerir el contenido
•No manipular el envase
• Mantener el envase en lugar idóneo para mantener la esterilidad
•Después de realizarse la micropigmentación no se deberá realizar ninguna
manipulación en la zona implantada.
• Después de realizarse una micropigmentación no se debe maquillar, ni utilizar
lentillas, hasta transcurridos como mínimo 8 días tras la micropigmentación.
• Se recomienda no tomar el sol (artificial o natural) hasta transcurridos 3 meses desde
la implantación.

Contraindicaciones
• Hemofilia
• Enfermedades infecciosas graves
• Embarazo
• Diabetes mellitus
•Alergias
• Formación de queloides
• Ingesta de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica
(consultar al especialista correspondiente)
•Anomalías de la piel en la zona que va a ser pigmentada
•Ingesta de drogas o alcohol
• Cardiopatías y enfermedades vasculares
• En caso de dudas en su aplicación, consulte a un médico.

El tratamiento debe interrumpirse inmediatamente si las experiencias del cliente;
• Dolor excesivo
• Desmayos / sensación de mareos
• Exceso de secreción de fluidos de la herida


Importante

• A pesar de los constantes esfuerzos para asegurar la no toxicidad de este producto y
su conformidad con los más altos niveles de calidad y pureza, la aplicación del mismo
puede provocar una reacción alérgica debido a la sensibilidad individual a los pigmentos.
• Madame Art declina específicamente toda responsabilidad por reacciones
alérgicas por parte de cualquier individuo al que se le haya aplicado este producto,
ya sea implícita por la garantía de comerciabilidad o de idoneidad para un propósito
particular o por cualquier otra causa. Si no existen antecedentes de tolerancia a este
pigmento colorante, es necesario realizar un pequeño test alergénico o consultar a un
especialista antes de su aplicación. nallelament
• Madame Art no asume responsabilidad alguna por los procedimientos
realizados para tratar de eliminar el maquillaje. El fabricante declina específicamente
toda responsabilidad por las complicaciones que pudieran derivarse de la eliminación
de la pigmentación por medio de láser, o por procedimientos térmicos, mecánicos o
de cualquier otro tipo (p. ej. por medio de un tratamiento por láser).
• En caso de reclamación, especifique siempre el número de lote que aparece en la
parte inferior del recipiente.

Niveles de control de calidad de OVA
• Cada uno de los pigmentos dispone de un archivo completo del producto que puede
ser consultado en cualquier momento por parte del gobierno de los EE. UU. y de las
autoridades europeas.
• Nuestros pigmentos cumplen con el Reglamento REACH (EU 2020/2081).


IT
PIGMENTI OVA GENTLE DROP MOIS QUOTM
I pigmenti OVA GENTLE DROP soddisfano i requisiti più elevati in qualità
e sicurezza. Prima dell’ uso si prega di leggere il foglio illustrativo e le
informazioni riportate qui di seguito:

Miscela per l’uso in tatuaggi o trucco permanente. Sterile.
Può contenere nichel e cromo (VI). Può causare reazioni allergiche.


Destinazione d’uso
Agitare bene prima dell’uso.

Utilizzo dei colori per la pigmentazione
• Possono essere utilizzati solamente da personale medico e/o da operatori qualificati
in Tatuaggio estetico.
• Usare esclusivamente per la destinazione d’uso.
• Agitare bene prima dell’uso.
• Non miscelare con prodotti di altra origine.
• Effettuare una prova di sensibilità prima dell’uso.
• Attenersi a tutti i requisiti d’igiene specifici del paese.
• Non esporre a lungo alla luce diretta del sole.
• Utilizzare prima della data di scadenza. La data di scadenza è indicata sulla
confezione.
• Conservare sempre in un luogo fresco e protetto dalla luce.
• Tenere fuori dalla portata di persone non autorizzate e dei bambini.
• I residui possono essere smaltiti nei rifiuti non a rischio o non specifici.

* Effettuare un test applicando una piccola quantità di pigmento sulla zona più sensibile
oppure dietro l’orecchio utilizzando un ago sterile. Attendere 72 ore per garantire che
non si verifichino reazioni allergiche. Eseguire questo test per ogni pigmento che deve
essere utilizzato.

Esempi di applicazione:
• Sopracciglia
• Eye liner
• Contorno e sfumatura delle labbra
• Tatuaggi
• Camouflage cicatrici
• Ricostruzione dell’areola mammaria
• Trattamenti su cuoio capelluto

Rischi
• Il colore utilizzato viene inoculato nella pelle e potrebbe rimanere permanentemente
• Anche se i pigmenti utilizzati sono molto stabili, il colore potrebbe sbiadire o variare
nel tempo.
• Non è garantito che il colore svanirà completamente.
• Anche se non sono finora noti effetti collaterali, potrebbero comunque verificarsi
reazioni allergiche o tossiche.yom.
• La rimozione del pigmento dai vestiti (o altri effetti materiali) potrebbe rivelarsi difficile.

Controindicata l’applicazione in caso di:
• Emofilia
• Epatite A, B, C, D, F
• HIV
• Herpes
• Formazione di cheloidi
• Epilessia
•Congiuntivite
• Gravidanza o allattamento
• Diabete II
• Allergie
• Infezioni febbrili / malattie infettive
•Anomalie cutanee nella zona da trattare (come eczema, verruche, melanomil)
•Disturbi del sistema immunitario
• Problemi cardiovascolari acuti
•Assunzione di alcool o droghe
•Assunzione di caffè poco prima del trattamento

•Assunzione di anticoagulanti o farmaci anti-dolorifici prescritti per dolori mestruali
•Utilizzo di farmaci specifici (consultare prima il medicol)
• Qualora vi fosse anche il minimo dubbio che l’applicazione del pigmento possa
andare a compromettere la sicurezza del cliente, effettuare il trattamento solo con
rilascio di una certificazione medica.

Il trattamento deve essere sospeso immediatamente se il soggetto sottoposto accusa:
• dolore eccessivo
• eccesso di secrezione di fluidi
• attacchi di svenimento/vertigini

Informazioni importanti
• Nonostante si garantisca che il prodotto non contenga fattori allergici e soddisfi i ent
requisiti più elevati per quanto riguarda la qualità e la purezza, il suo utilizzo potrebbe
scatenare reazioni allergiche in alcuni soggetti dovuto ad una sensibilità maggiore
dell’individuo.
• Madame Art non si assume alcuna responsabilità per reazioni allergiche ai colori
relative al singolo soggetto. E’ necessario pertanto effettuare un test prima dell’uso
se non è presente uno storico delle reazioni al pigmento su tale soggetto oppure
consultare un dermatologo.
• Madame Art non si assume alcuna responsabilità inerenti a reazioni postume
a tentativi di rimozione del pigmento. In particolare, il produttore non si riterrà
responsabile in caso di complicanze derivate dalla tentata rimozione con il laser, o
con altre tecniche di rimozione meccanica o termica.
• In caso di reclami, si prega di indicare il numero di lotto riportato sulla parte inferiore
della bottiglia che contiene il pigmento.


Requisiti di qualità OVA
Il produttore dei pigmenti OVA è certificato DIN EN ISO 9001 e 13485.
• I nostri pigmenti sono conformi al regolamento REACH (EU 2020/2081).


SK

PIGMENTOVÉ FARBY OVA GENTLE DROP
Pigmentové farby OVA GENTLE DROP pre mikropigmentáciu spĺňajú
najvyššie požiadavky na bezpe
nosť a kvalitu. Pred použitím si prosím
prečítajte nasledujúce dôležité informácie:


Zmes ur
ená na tetovanie alebo trvalý mejkap. Sterilné.
Môže obsahovať nikel a chróm (VI). Môže vyvolať alergické reakcie.


Návod na použitie
Pred použitím dobre pretrepte.

Použitie pigmenta
ných farieb
•Môžu byť používané len zdravotníckym personálom a vyškoleným personálom pre
mikropigmentáciu.
• Používajte iba na ur
ený účel.
• Pred použití dobre pretrepte.
• Nemiešajte s produktmi iných výrobcov.
• Pred použitím vykonajte test citlivosti. *)
• Zabráňte kontaktu s o
ami. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite vodou.
• Informujte zákazníka o možných rizikách.
• Je potrebné zohľadniť všetky hygienické požiadavky špecifické pre danú krajinu.
• Nevystavujte dlhšiu dobu priamemu slne
nému žiareniu.
• Nepite a nevdychujte.
•Použite pred dátumom exspirácie. Dátum exspirácie je vyzna
ený na obale. Exp:
Mesiac/Rok
• Pokiaľ zistíte, že farby nie sú v správnom stave (poškodenie pri preprave, nesprávne
skladovanie atd.), nesmú sa farby použiť.
• Uchovávajte vždy na chladnom a tmavom mieste.
• Chráňte pred neoprávneným prístupom a deťmi.
•Zvyšky možno likvidovať ako bežný odpad.

* Pre pigmentový test naneste malé množstvo pigmentu na citlivú pokožku, alebo
za ucho pomocou sterilnej ihly. Po
kajte 72 hodín, aby sa zabezpe
ilo, že nedôjde
alergickým reakciám. Vykonajte tento test pre každú použitú farbu pigmentu.

Účel použitia
Farebné pigmenty sa vnášajú do horných vrstiev pokožky pomocou špeciálnej ihly a
prístroja na pigmentáciu.
•Obo
ie
• O
né linky
•Tieňovanie pier alebo kontúry pier
• Tetovanie
• Korekcia jaziev
• Rekonštrukcia areoly a bradaviek
• Simulácia vlasov
• Zna
enie pre rádiológiu

Rizika
•Použitá farba zostáva v koži a je možné, že ju nebude možné znova odstrániť.
• Aj keď sú použité pigmenty veľmi stabilné, po použití môže farba vyblednúť / alebo sa
zmeniť.
• Nie je zaru
ené, že farba úplne vybledne.
• V závislosti od aplikácie vyškoleným personálom a stavu pokožky sa môžu farebné
pigmenty vnášať do pokožky nerovnomerne.
• Aj ked doteraz nie sú známe žiadne vedľajšie účinky, môžu nastať alergické / toxické
réakcie.
• Je možné, že nebude možné odstrániť pigmentovú farbu z odevu (alebo iných
materiálov).

Kontraindikácie
• Hemofília
• Hepatitída A, B, C, D, F
• HIV pozitívny
• Herpes
•Tvorba keloidov
•Epilepsia
Konjunktivitída
•Gravidita alebo doj
enie
• Diabetes II
• Alergia
•Horúčkové infekcie / infek
né choroby
• Kožné anomálie v oblasti, ktorá má byť pigmentovaná (ako je ekzém, bradavice.
melanómy)
•Poruchy imunitného systému
• Akútna kardiovaskulárne problémy
• Vplyv alkoholu alebo drog
•Spotreba kávy krátko pred ošetrením
• Užívanie antikoagulantov, alebo prípravkov na riedenie krvi, alebo liekov proti
menštrua
ným ťažkostiam
• Užívanie konkrétnych liekov (spýtajte sa predpisujúceho lekára)
•Ak existujú najmenšie pochybnosti o bezpe
nosti pre zákazníka, nesmie byť lie
ba
zahájená, alebo sa musí lie
ba ihneď zastaviť a musí byť zaistené prehlásenie lekára.

Lie
ba musí byť okamžite zastavená, ak sa u klienta vyskytnú
• Nadmerná bolesť
•Nadmerná sekrécia tekutín v rane
•Mdloby / pocit závratu

Dôležité informácie

• Napriek neustálemu úsiliu zabezpe
iť, aby produkt nebol alergický a spĺňal najvyššie
požiadavky na kvalitu a
istotu, môže použitie tohto produktu u niektorých osôb vyvolať
alergické reakcie kvôli individuálnej citlivosti.
• Madame Art nepreberá žiadnu zodpovednosť za alergické reakcie jednotlivých
osôb na pigmentové farby, a to ani z dôvodu záruky všeobecné vhodnosti použitia,
praktickosti ani inak. Pokiaľ nie je znášanlivosť pigmentovej farby známa z
predchádzajúcich aplikácií, musí byť pred použitím vykonaný pigmentový test, alebo
vykonaná konzultácia s dermatológom.
• Madame Art nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky pokusov o odstránenie
pigmentových farieb. Výrobca najmä nenesie zodpovednosť v prípade komplikácií
pri odstraňovaní farebných pigmentov laserom, tepelnými postupmi, mechanickými
postupmi, alebo inými postupmi (napr. Laserovým ošetrením).
• V prípade reklamácie uveďte vo všetkých prípadoch číslo šarže, ktoré je uvedené na
spodnej strane flaše.

Požiadavky na kvalitu OVA
Výrobca pigmentov OVA je certifikovaný podľa DIN EN ISO 9001 a 13485.
• Naše pigmenty sú v súlade s nariadením REACH (EU 2020/2081).

 


CZ

PIGMENTOVÉ BARVY OVA GENTLE DROP
Pigmentové barvy OVA GENTLE DROP pro mikropigmentaci splňují nejvyšší
požadavky na bezpe
nost a kvalitu. Před použitím si prosím pře
těte
následující důležité informace:

Směs k použití pro tetování nebo permanentní make-up.Sterilní.
Může obsahovat nikl a chrom (VI). Může vyvolat alergické reakce.

Návod k použití
•Před použití dobře protřepejte.
•Použití pigmenta
ních barev
•Použou být používány pouze zdravotnickým personálem a vyškoleným personálem pro
mikropigmentaci.
•Používejte pouze k ur
enému účelu.
• Před použití dobře protřepejte.
• Nemíchejte s produkty jiných výrobců.
• Před použitím provedte test citlivosti. *)
• Zabraňte kontaktu s o
ima. V případě zasažení očí vypláchněte vodou.
• Informujte zákazníka o možných rizicích
• Je třeba zohlednit všechny hygienické požadavky specifické pro danou zemi.
•Nevystavujte delší dobu přímému slune
nímu záření.
•Nepijte a nevdechujte.
•Použijte před datem exspirace. Otisk data exspirace je vyzna
en na obalu. Exp: Měsíc/
Rok
•Pokud zjistíte, že barvy nejsou ve správném stavu (poškození při přepravě, nesprávné
skladování atd.), nesmí se barvy použít.
• Uchovávejte vždy na chladném a tmavém místě.
• Chraňte před neoprávněným přístupem a dětmi.
• Zbytky lze likvidovat jako běžný odpad.

*Pro pigmenta
ní test naneste malé množství pigmentu na citlivou pokožku nebo za
ucho pomocí sterilní jehly. Po
kejte 72 hodin, aby se zajistilo, že nedojde k alergickým
reakcím. Proveďte tento fest pro každou použitou barvú pigmentu.

Účel použití
Barevné pigmenty se vnášejí do horních vrstev kůže pomocí pigmenta
ní jehly a přístroje
na pigmentaci.

•Обоčí
• O
ní linky
•Stínování rtů nebo kontury rtů
• Tetování
• Korekce jizev
•Rekonstrukce areol a bradavek
• Simulace vlasů
• Zna
ení pro radiologii

Rizika
• Použitá barva zůstane v kůži a je možné, že ji nebude možné znovu odstranit.
•I když jsou použité pigmenty velmi stabilní, po použití může barva vyblednout / nebo se
změnit.
• Není zaru
eno, že barva zcela vybledne.
• V závislosti na aplikaci vyškoleným personálem a stavu pokožky se mohou barevné
pigmenty vnášet do pokožky nerovnoměrně.
když dosud nejsou známy žádné vedlejší účinky, mohou nastat alergické / toxické
reakce.
• Je možné, že nebude možné odstranit pigmentovou barvu z oděvu (nebo jiných
materiálů).

Kontraindikace
• Hemofilie
• Hepatitida A, B, C, D, F
• HIV pozitivní
• Herpes
• Tvorba keloidů
• Epilepsie
• Konjunktivitida
• Těhotenství nebo kojení
• Diabetes Il
• Alergie
•Hore
kové infekce / infek
ní choroby
• Kožní anomálie v oblasti, která má být pigmentována (jako je ekzém, bradavice,
melanomy]
•Poruchy imunitního systému
• Akutní kardiovaskulární problémy
• Vliv alkoholu nebo drog
• Spotřeba kávy krátce před ošetřením
• Užívání antikoagulantů nebo přípravků na ředění krve nebo léků proti menstrua
ním
potížím
• Užívání konkrétních léků (zeptejte se předepisujícího lékaře)
Důležité informace
•Pokud existují sebemenší pochybnosti o bezpe
nosti pro zákazníka, nesmí být léčba
zahájena nebo musí být léčba okamžitě zastavena a musí být zajištěno prohlášení
lékaře.

Léčba musí být okamžitě zastavena, pokud se u klienta vyskytnou
• Nadměrná bolest
• Nadměrná sekrece tekutin v ráně
• Mdloby/pocit závratě

Důležité informace
• Navzdory neustálému úsilí zajistit, aby produkt nebyl alergický a splňoval nejvyšší
požadavky na kvalitu a
istotu, může použití tohoto produktu u některých osób vyvolat
alergické reakce kvůli individuální citlivosti.
• Madame Art nepřebírá žádnou odpovědnost za alergické reakce jednotlivých
osob na barvy, a to ani z důvodu záruky všeobecné vhodnosti pro použití, prakti
nosti
ani jinak. Pokud není snášenlivost barvy známa z dřívějších aplikací, musí být před
použitím proveden pigmenta
ní test nebo provedena konzultace s dermatologem.,
• Madame Art nepřebírá žádnou odpovědnost za následky pokusů o odstranění
barev. Výrobce zejména nenese odpovědnost v případě komplikací při odstraňování
barevných pigmentů laserem, tepelnými postupy, mechanickými postupy nebo jinými
postupy (např. Laserovým ošetřením).
•V případě reklamace uveďte ve všech případech číslo šarže, které je uvedeno na
spodní straně lahve.

Požadavky na kvalitu OVA
•Výrobce pigmentů OVA je certifikován podle DIN EN ISO 9001 a 13485.
• Naše pigmenty splňují nařízení REACH (EU 2020/2081).


SE

OVA GENTLE DROP PIGMENT FÄRGER
säkerhet och kvalite. Läs följande viktiga kommentarer, innan du använder
OVA GENTLE DROP pigmentfärger för permanent makeup har högsta
den.

Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup. Steril.
Kan innehålla nickel och krom (VI). Kan orsaka allergiska reaktioner.

 

Instruktioner
Skaka väl innan användning.

• Får endast användas av läkarkåren och utbildade permanent makeup proffs.
• Använd endast för avsedd applikation.
• Skaka väl före användning.
•Blanda inte med produkter från andra tillverkare.
• Testa på synligt område innan behandlingen är nödvändig.
• Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, skölj noga med vatten.
• Informera kunder om potentiella risker.
•Användning med OVA’s nål moduler rekommenderas eftersom endast
då hygienisk behandling garanteras.
• De landspecifika hygienbestämmelserna skall iakttas.
• Se till att ingen kontaminering sker under processen för den återstående
pigmentfärgen i varje flaska.
•Vid använd färg får inte går tillbaka in i flaskan.
• Utsätt inte för direkt solljus under långa perioder.
• Flaska bara med en steril fuktigt (vatten) rengörings duk.
•Undvik att dricka eller andas in.
•Innan utgångsdatum för att använda. Utgångsdatumet är beläget på etiketten på
flaskan. Exp: månad/år
• Om det skall antas att färgerna inte är i rätt tillstånd belägen (fraktskador, felaktig
förvaring, etc.) ska färgen inte användas.
• Håll alltid svalt och mörkt.
•Förvaras utom räckhåll för obehöriga och barn.
• Rester kan tas bort. Med hushållsavfall

* Det kan vara möjligt att din kund har en allergi. Gör test på en osynlig del, en liten
prick med permanent makeup med hjälp av en steril nål i den känsliga vävnaden
bakom örat. Vänta i 72 timmar för att se till att. Inga allergiska reaktioner uppstår. Gör
sedan samma test i området där permanent makeup bör tillämpas.

Använd pigmentfärg
Pigment färgen visas i de övre hudlagren som tillämpas med hjälp av en nål och:
• Maskin
• Ogonbryn
• Arr korrigering
• Ögon linjer
•Bröstrekonstruktion
• Markörer för radiologi
• Förbättring av läppfärg eller läpplinje
• Hår simulering
• Kroppstatueringar


Risker
• Leverantörsfärg kommer vara kvar i huden och kan inte tas bort. Ändring eller 150
so blekning av färg kommer att ske efter, även om pigmenten är mycket stabila.
• Det finns ingen garanti för blekning av färgerna.
• Pigment kan vara ojämnt placerade i huden – beroende på arbete tekniker och hud
egenskaper.
• Allergiska och toxiska reaktioner kan uppstå, även om det för närvarande inte
Kommit in rapporter om biverkningar.
• Borttagning av pigmentfärg från kläder (och annat material) kan vara omöjligt.

Kontraindikationer
• Blödarsjuka
• Akuta infektionssjukdomar
• Graviditet
• Herpes
• Bildning av keloid
• Epilepsi
• Konjunktivit
• Hjärtsjukdom
• Diabetes
• Allergier
• Användning av vissa receptbelagda läkemedel (rådfråga din läkare]
• Hudlesioner i området att vara pigmenterad
• Under påverkan av alkohol eller droger
• Använd medicinering för menstruella problem
• Immunstörningar eller sjukdomar
• Hudbesvär i området som ska pigmenteras (t.ex. eksem, vårtor, melanom, etc.)
• Kontakta läkare om det finns några tvivel om programmet.

Avbryta behandlingen med
• Extrem smärta
• Extrem ödemvätska
• Yrsel eller svimning

Viktigt
• Trots pågående insatser för att säkerställa att denna produkt inte är toxisk och
uppfyller de högsta kraven på kvalitet och renhet, men kan tillämpningen av denna
produkt hos vissa individer en allergisk reaktion som kan orsaka på grund av
överkänslighet för individen för färgen.
• Madame Art säger upp sig uttryckligen allt ansvar med allergisk reaktion
hos individer vilka den här färgen appliceras av någon garanti för säljbarhet eller
lämplighet för ett visst ändamål eller på annat sätt. Om allergi inte visats tidigare kan
den enskilde är denna färg kan tolerera, testar ett icke synligt område eller kontakta
en auktoriserad hudläkare är nödvändig före användning.
• Madame Art är inte ansvarigt för följderna av försök till för att avlägsna de
färger. Tillverkaren ska i synnerhet inte ansvarig för komplikationer som ett resultat
av avlägsnande av pigmentfärger med laser,
termiska, mekaniska behandlingsmetoder eller andra behandlingsmetoder (t ex.
genom en laser).
• Vi ber dig att vid klagomålen uppge LOT nummer på pigmentflaskan.

OVA kvalitetskontroll standarder
• Produktionen av OVA pigment är certifierad enligt DIN EN ISO 9001
och 13485.
• Våra pigment uppfyller REACH-förordningen (EU 2020/2081).

 

 


RO

PIGMENTI OVA GENTLE DROP
Pigmentii OVA GENTLE DROP pentru micropigmentare indeplinesc cele
mai exigente cerinte de siguranta si calitate. Va rugam sa cititi cu atentie,
inainte de utilizare, urmatoarele informatii importante.

Amestec pentru realizarea tatuajelor sau a machiajului permanent. Steril.ph
Poate conține nichel şi crom (VI). Poate provoca reacţii alergice.

 


Instructiuni de folosire
Scutura bine inainte de folosire.
Utilizarea pigmentilor
•se pot folosi doar de catre personalul medical si de catre personalul calificat in
micropigmentare;
• se pot utiliza doar pentru scopul propus (destinatia propusa);
•se agita bine inainte de folosire;
•nu se combina cu produse ale altor fabricanti; bewegin
•un test de alergie trebuie efectuat inainte de prima utilizare;
nyisin side
•se evita contactul cu ochii; clatiti ochii cu apa in cazul in care produsul a luat contact
cu acestia;
•se informeaza clientii despre posibilele riscuri;
•se recomanda a se respecta normele de igiena, deoarece doar aceasta poate garanta
o executare igienica (rezultate igienice):
• trebuie sa se tina cont de toate cerintele de igiena in tarile unde este folosit produsul;
•nu se expune pentru un timp indelungat la razele solare directe;
•nu se bea sau inhaleaza produsul;
•se utilizeaza inainte de data expirarii. Data expirarii valabilitatii este imprimata pe
centrul fiecarui flacon. Exp: Luna/An;
• daca se presupune ca pigmentii colorati nu sunt in starea corespunzatoare (daune
datorate transportului, depozitare necorespunzatoare etc), acestia nu trebuie utilizati;
•se depoziteaza in locuri racoroase si intunecate tot timpul:
•se protejeaza impotriva accesului neautorizat si al copiilor;
•resturile de produse pot fi aruncate la gunoiul menajer.

*pentru testul de alergie, se aplica o. cantitate mica de pigment pe pielea sensibila
din spatele urechii, utilizand un ac steril. Se asteapta 72 de ore pentru a se asigura
ca nu apar reactii alergice. A se efectua acest test pentru fiecare culoare inainte de a
fi utilizata.

Utilizarea pigmentilor
Pigmentii colorati sunt incorporati in straturile superioare ale pielii cu ajutorul unui ac de
pigmentare si a unui dispozitiv de pigmentare.
•sprancene;
• corectia cicatricelor;
• linia ochiului;
• marcaje pentru radiologie;
•umbrirea sau conturul buzelor;
• simularea parului;
•tatuaje;
•reconstructia areolei si mamelonului.


Riscuri
• Culorile utilizate raman in piele mult timp si nu pot fi indepartate.
• Chiar daca pigmentii folositi sunt foarte stabili, culoarea poate dispare/ fi schimbata
dupa utilizare.
• Nu se poate garanta ca va disparea complet culoarea.
• In functie de executarea lucrarii de catre specialist sau de caracteristicile pielii, este
posibil ca pigmentii de culoare sa nu fie dispusi uniform (inegali incorporati).
• Chiar daca nu se cunosc efecte secundare pana in prezent, reactii alergice/toxice,
acestea pot aparea.
• Nu este posibil a se indeparta pigmentii colorati de pe haine sau alte materiale.
Contraindicatii
• Hemofilie;
• Hepatita A, B, C, D, F;
• HIV;
• Herpes;
• Keloida;
• Boli infectioase;
• Epilepsia;
• Conjunctivita;
• Sarcina sau alaptarea;
• Diabet de tip II;
• Alergii.

Boli infectioase;
•Anomalii ale pielii in zona care urmeaza a fi pigmentata leczema, melanoame,
cicatrici);
• Probleme ale sistemului imunitar;
•Probleme acute ale sistemului cardiovascular;
• Consumul recent de alcool sau droguri;
•Consumul de cafea inainte de procedura;
• Folosirea coagulantelor/lichefiantelor de sange si a medicamentelor contra durerilor
menstruale;
• Folosirea anumitor medicamente (intreaba doctorul).

Daca exista suspiciuni legate de siguranta clientului, procedura nu trebuie inceputa
sau trebuie oprita imediat si cerut acordul medicului.

Tratamentul trebuie interupt imediat daca clientul are:
• durere excesiva;
•secretie excesiva de limfa;
•atac de panica sau senzatie de ameteala.

Informatii importante

•In ciuda eforturilor constante de a ne asigura ca produsul nu este alergic si
indeplineste cele mai inalte exigente in materie de calitate si puritate, folosirea
acestui produs poate cauza reactii alergice la anumite persoane in functie de
sensibilitatea individuala la fiecaruia).
• Madame Art nu-si asuma raspunderea (responsabilitateal pentru reactiile
alergice ale anumitor persoane la pigmenti, chiar daca acestia au adus asigurari si
argumente ca produsele pot fi utilizate adecvat. Daca toleranta la pigmenti nu este
cunoscuta inainte de aplicare, testul de alergie trebuie facut cu prioritate inainte de
utilizare sau trebuie facut un consult dermatologic,
• Madame Art nu-si asuma responsabilitatea pentru incercarea de a indeparta
culoarea, Fabricantul nu raspunde in particular de complicatiile rezultate de
indepartarea pigmentilor colorati cu laser, proceduri termice, proceduri mecanice sau
alte proceduri – de exemplu un mijloc de tratare cu laser).
• In caz de reclamatie, trebuie mentionat intotdeauna numarul lotului ce figureaza pe
fata inferioara a dozei (flaconului).

Standardul de calitate a produselor OVA.
•Fabricarea pigmentilor OVA e certificata in accord cu DIN EN ISO 9001 si
13485;
• Pigmenţii noştri respectă Regulamentul REACH (UE 2020/2081).

 

 

LT

OVA GENTLE DROP PIGMENTAI
Mikropigmentacijai skirti OVA GENTLE DROP pigmentai atitinka aukščiausius
kokybės standartus. Prieš naudojimą būtinai perskaitykite žemiau pateiktą
informaciją.

Mišinys, skirtas naudoti tatuiruotėms arba ilgalaikiam makiažui. Sterilus.
Gali būti nikelio ir chromo (VI). Gali sukelti alergines reakcijas.


Naudojimo instrukcija
Prieš naudojimą gerai suplakti.

Pigmentų naudojimas
• Naudoti gali tik medicininos arba mikropigmentacijos specialistai.
• Naudokite produktą tik pagal paskirti.
• Prieš naudojimą pigmento buteliuką gerai pakratykite.
• Nemaišykite pigmentu su kitų gamintojų produktais.
• Prieš naudojimą atlikite produkto toleravimo testą.
• Saugokitės, jog nepatektų į akis. Jei taip atsitiktų, praplaukite akis tekan
iu vandeniu.
• Informuokite klientą apie galima riziką.
• Naudokite ranky higienos moduli, tik taip užtikrinsite visapusi sterilumą.
• Būtina laikytis kiekvienoje šalyje nustatytų higienos reikalavimų.
• Nepalikite produkto saulėje.
• Saugokitės, kad produkto nepatektų į nosį ar burną.
• Pigmento naudoti negalima, jei baigési jo galiojimo laikas. Galiojimo data nurodyta
ant buteliuko (Exp: mėnuo/metai.)
• Jei galvojate, jog produktas pažeistas (dėl transporto, netinkamo laikymo ir t.t.). jo
nenaudokite.
•Laikykite tamsioje, vėsioje vietoje.
•Saugokite nuo vaikų ar pašalinių asmenų.
• Produkto liku
ius galima mesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.tslivsing)

* Norėdami atlikti produkto toleravimo testą, mažą pigmento lašelj steriliq adata
iveskite į jautresnę odos vietą (geriausia už ausies). Tam, kad įsitikintumėte, jog
klientė néra alergiška, palaukite 72 valandas. Atlikite šį testą prieš kiekvieno
pigmento naudojimą.

Naudojimo paskirtis quomata
Pigmentai įvedami į odą naudojant mikropigmentacijos adatas ir prietaisus.
• Antakiai
• Akių vokų kontūrai
• Lūpų tušavimas ir lūpų kontūras
• Tatuiruotės
• Plaukų imitacija
•Randų korekcija
•Krūtinės aureolių ir spenelių
atkūrimas
• Radiologijos ženklinimas

Pavojai
•Spalva, kuri įvedama į odą išlieka ilgai, kai kuriais atvejais jos pašalinti neįmanoma.
•Pigmentai yra patvarūs, ta
iau po kurio laiko spalva gali pablukti/ pakisti.
• Něra garantijų, jog spalva po kurio laiko visiškai išbluks.
• Priklausomai nuo procedūrą atliekan
io specialisto ir kliento odos būklės, pigmento
spalva ant odos gali atrodyti netolygi.
• Kol kas nėra žinoma jokių pašalinio poveikio atvejų, ta
iau alerginės/toksinės
reakcijos tikimybė išlieka.
• Kai kuriais atvejais neįmanoma pašalinti pigmento nuo drabužių ar kitų medžiagų.

Kontraindikacijos
• Hemofilija
•Hepatitas A, B, C, D, F
• ŽIV
• Pūslelinė
•Infekcijos/infekcinės ligos
• Keloidiniai dariniai
• Odos anomalijos toje vietoje, kurioje norima atlikti mikropigmentaciją (egzema,
karpos, melanomos)
• Imuninės sistemos sutrikimai
• Uminės širdies ir kraujagyslių ligos
• Alkoholio ir vaistų įtaka
• Kavos vartojimas prieš pat procedūra vietni
•Antikoaguliantų ar kraują skystinan
ių produkty/ medikamentų vartojimas prieš
menstruacijas
•Tam tikrų vaistų vartojimas (konsultuokitės su gydytoju)
• Kilus bent menkiausiai abejonei dėl kliento saugumo, nepradėkite procedūros, arba
tu
tuojau ją nutraukite.

Nedelsdami nutraukite procedūrą jei:
• Klientas jau
ia stiprėjantį skausmą
• Pastebimas gausėjantis skys
ių išsiskyrimas iš žaizdos
• Klientas alpsta/ jam svaigsta galva

Svarbi informacija
•Nepaisant to, kad produktas atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus, ir iki šiol
nėra užfiksuotas ne vienas jo sukelto pašalinio poveikio atvejis, alerginės reakcijos
tikimybė vistiek išlieka dėl individualaus žmogaus jautrumo.
•Madame Art neprisiima jokios atsakomybės dėl įvykusios alerginės reakcijos.
Jei nėra aišku, kaip kliento oda reaguos į pigmentą, būtina prieš procedūrą atlikti
produkto toleravimo testą.
•Madame Art neprisiima atsakomybės dėl bandymo pašalinti pigmenta
pasekmių. Gamintojas nėra atsakingas už komplikacijas, atsiradusias dėl bandymo
pašalinti pigmentą, naudojant lazeri, atliekant terminés, mechanines ar kitas
procedūras.
• Kilus nusiskundimams, pateikite lot numerį, esantį ant kiekvieno pigmento buteliuko.

OVA kokybės reikalavimai
• OVA pigmentu gamintojas turi DIN EN ISO 9001 ir 13485. sertifikatus.
• Mūsų pigmentai atitinka REACH reglamentą (ES 2020/2081).

 

 

HU


OVA GENTLE DROP PIGMENT SZÍNEK
Minden OVA GENTLE DROP pigment megfelel a legmagasabb biztonsági és
minőségi előírásoknak. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az
alábbi információkat:

Tetováláshoz vagy sminktetováláshoz való használatra szánt keverék. Steril.
Nikkelt és krómot (VI) tartalmazhat. Allergiás reakciókat válthat ki.

Használati utasítás
Használat előtt jól rázza fel.

A pigmentek használata
•Csak képzett sminktetováló használhatja.
•Csak tervezett szándékkal használja.
• Rázza fel jól használat előtt.
•Ne keverje semmilyen más gyártó termékével.
•Végezzen tesztet használat előtt.
•Szembe ne kerüljön, ha mégis, öblítse ki bő vízzel.
•Tájékoztassa az ügyfelet a lehetséges kockázatokról.
• A használathoz higiéniai tűmodul ajánlott, mivel egyedül ez garantálja a sterilitást.
• Minden országban figyelembe kell vennie a helyi higiéniai előírásokat.
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek hosszabb időre.
• Ne igyá meg, vagy lélegezze be.
• A lejárati idő előtt használja el, a lejárati dátum az üvegen fel van tüntetve (hó/év).
• Amennyiben a pigmentnek nem megfelelő az állaga vagy sérült, akkor nem
felhasználható.
. Mindig tartsa sötét, hűvös helyen. dala
• Tartsa távol illetéktelen személyektől és gyerekektől.
• Hétköznapi hulladékként kezelendő.

*Pigment teszteléshez tegyen egy kis mennyiséget az érzékeny bőrre, vagy pedig a
fül mögé egy steril tű használatával. Várjon 72 orát, hogy megbizonyosodjon arról,
hogy az ügyfélnek nincs allergiás reakciója. Minden pigmenttel végezzen tesztet,
melyet használni fog.

Tervezett használat
A pigmentek a bőr felsőbb rétegeiben kerülnek beágyazásra egy professzionális tű és
gép használatával.
• Szemöldök
• Szemkontúr
• Szájsatír, szájkontúr
• Tetoválás
• Sebhelykorrekció
• Mellbimbó és bimbóudvar rekonstrukció
• Hajtetoválás
• Radiológiai jelölés

Kockázatok
•A bőrbe helyezett festék lehet, hogy többet nem lesz eltávolítható.
• Annak ellenére, hogy a pigment nagyon stabil, a szín fakulhat/megváltozhat használat
után.
• Nem garantált, hogy a szín teljes mértékben elhalványodik.
• A képzett személytől és a bőr állapotától függően, a szín lehet, hogy nem
egyenletesen ágyazódik a bőrbe.
•Annak ellenére, hogy nincs ismert mellékhatás, jelentkezhet allergiás/toxikus reakció.
• Amennyiben ruhára/ textíliára kerülne nem biztos, hogy eltávolítható.

 

Ellenjavallatok
• Vérzékenység
• HIV pozitív hela
• Keloid képződés
• Kötőhártya gyulladás
• Cukorbetegség II.
• Hepatitis A,B,C,D,F
• Herpesz
• Epilepszia
• Terhesség, szoptatás
• Lázas fertőzések / fertőző betegségek
• Bőr rendellenességek a tetovált felületen (pl. ekcéma, szemölcs, melanoma) jobus
• Immunrendszeri zavarok
• Akut szív és érrendszeri problémák
•Drog vagy alkohol hatása
• Kávě fogyasztása kezelés előtt s
•Vérhígítő termékek, menstruációs panaszok
•Receptre felírt gyógyszerek (kérdezze orvosát)
•Ha a biztonság legkisebb kétsége merül fel az ügyfélnél, a kezelést abba kell hagyni,
vagy el se lehet kezdeni, amíg egy szakorvos engedélyt nem adott.


A kezelést azonnal abba kell hagyni, ha az ügyfél az alábbi tünetek bármelyiket észleli
. Túlzott fájdalom
• Túlzott váladékozás
• Ajulás, szédülés

Fontos információk
•Folyamatos erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a termék ne okozzon
allergiás tüneteket és a legmagasabb követelményeknek felel meg, mégis a termék
okozhat allergiás reakciókat egyes személyeknél.
•A Madame Art nem vállal felelősséget, ha bármilyen allergiás tünet jelentkezne
bármilyen személynél, se biztosítékot az általános alkalmazhatóságról gyakorlatban
vagy más módon. Ha korábbi beavatkozásokból nem ismert a szín elfogadhatósága,
akkor pigment tesztet kell előbb végezni, vagy bőrgyógyásszal konzultálni.
• A Madame Art nem vállal felelősséget a pigment eltávolítás kísérleteinek
következményeiért. Különösen abban az esetben, ha a pigment eltávolítás során
komplikáció lép fel, például lézer, hő eljárás, mechanikai vagy más beavatkozás
• Panasz esetén adja meg az üveg alján szereplő cikkszámot minden esetben.

OVA minőségi követelmények
• A gyártó DIN EN ISO 9001 és 13485 tanúsítvánnyal rendelkezik
• Pigmentjeink megfelelnek a REACH rendeletnek (EU 2020/2081).

 

 


FR


PIGMENTS COLORÉS OVA GENTLE DROP
Les Pigments colorés OVA GENTLE DROP pour maquillage permanent
remplissent les exigences de sécurité et de qualité les plus élevées.
Veuillez absolument lire les informations suivantes avant utilisation.

Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent. Stérile.
Peut contenir du nickel et du chrome (VI). Peut provoquer des réactions allergiques.


Mode d’emploi
Bien agiter avant usage.

Utilisation des pigments colorés
• Ne peuvent être utilisés que par du personnel médical spécialisé et des personnes
ayant reçu une formation spécialisée en en maquillage permanent.
•Ne peuvent être utilisés que pour l’usage auquel ils sont destinés.
•Bien secouer avant emploi.
• Ne doivent pas être employés conjointement avec des produits d’autres fabricants.
• Un test pigmentaire* doit être exécuté avant la première utilisation.
•Eviter tout contact avec les yeux. Rincer les yeux avec de l’eau en cas de contact du
produit avec les yeux.
•Informer les clients sur les risques encourus.
•Il est recommandé d’utiliser un module hygiénique, car c’est la seule manière de
garantir une exécution hygiénique du travail.
•Il faut tenir compte de toutes les dispositions relatives à l’hygiène en vigueur dans le
pays où est employé le produit.
•Chaque dose unique est de 5 ml et ne peut servir que pour une application.
•Ne pas exposer longuement au rayonnement solaire direct.
•Ne pas boire ou respirer le produit.
•A utiliser avant la date d’échéance de validité. La date d’échéance de validité se trouve
imprimée au centre de chaque dose sous « Exp: » mois / année
•Il ne faut pas se servir des pigments s’il est estimé que ceux-ci ne sont plus en
parfaite état (dégâts dus au transport, entreposage inapproprié, etc.).
•A conserver en permanence dans un emplacement frais et à l’abri de la lumière.
• A conserver hors de portée des enfants et des personnes non destinées à employer le
produit.
• Les restes de produits peuvent être mis dans les ordures ménagères.

*un test pigmentaire peut être effectué en introduisant avec une aiguille stérile une
petite quantité de maquillage permanent dans la peau sensible de la partie arrière
de l’oreille. Attendre 72 heures, afin de s’assurer qu’aucune réaction allergique ne
s’est produite. Effectuez ce test pour chaque couleur devant être utilisés.


But d’utilisation
Les pigments colorés sont introduits dans les couches supérieures de la peau au moyen
d’une aiguille pour pigments et d’un appareil pour pigments.
• Sourcils
• Trait de la paupière
• Correction de cicatrices
• Tatouages
• Reconstruction du mamelon ou/et de l’aréole des seins
• Marquage radiologique
• Ombrage des lèvres ou contour des lèvres

Risques
• Les couleurs utilisées restent durablement dans la peau et ne peuvent éventuellement
plus être enlevées.
• Quand bien même les pigments utilisés sont très stables, la couleur utilisée peut par
la suite pâlir ou se modifier.
• Un estompement complet des couleurs n’est pas garanti.
• En fonction de l’exécution du travail par les spécialistes et des caractéristiques de la
peau, il se peut que les pigments de couleur ne se disposent pas uniformément. Ou
n’ai pas un rendu uniforme
• Bien qu’aucune réaction secondaire ne soit jusqu’à présent connue, des réactions
allergiques ou toxiques peuvent survenir.
• Les pigments de coloration ne peuvent probablement pas être enlevés des habits (ou
d’autre matériaux).


Contre-indications
• Hémophilie (maladie du sang)
• Hépatites A, B, C, D, F
• Séropositivité
• Herpes
• Formation de chéloïdes
• Épilepsie
• Inflammation des tissus conjonctifs
• Grossesse ou allaitement
• Diabète II (diabète sucré)
• Allergies
• Infections accompagnées de fièvre / maladies infectieuses
• Anomalies de la peau à l’emplacement de la peau qui doit recevoir un pigment
(par exemple eczéma, verrues, mélanomes]
• Maladies du système immunitaire
• Problèmes cardiaques aigus / problèmes circulatoires aigus
• Consommation récente d’alcool ou de drogues
• Consommation de café peu avant le traitement
• Consommation de substances anticoagulantes ou liquéfiant le sang ainsi que de
médicaments contre les troubles menstruels
• Consommation de certains médicaments (interrogez le médecin ayant rédigé
l’ordonnance]
• S’il subsiste le moindre doute par rapport à la sécurité du client, il ne faut pas
commencer de traitement et/ou il faut immédiatement interrompre le traitement et
solliciter l’autorisation d’un médecin.

Dans les cas suivants il faut immédiatement interrompre le traitement:
• Sensation excessive de douleur
• Présence excessive de lymphe
• Évanouissements / vertiges


Informations importantes
• En dépit de notre constante vigilance en vue de s’assurer que le produit ne soit pas
allergène et remplisse les plus hautes exigences en matière de qualité et de pureté,
l’utilisation de ce produit peut provoquer des réactions allergiques chez certaines
personnes en raison d’une sensibilité individuelle aux pigments
• Madame Art n’assume aucune responsabilité en cas de réactions allergiques de
certaines personnes aux pigments, même s’il est fait mention de l’aptitude générale
de celui-ci à être utilisés, de leur caractère approprié ou d’autres arguments. Si la
tolérance au pigment n’a pas pu être mise en évidence lors d’utilisations précédentes,
il faut, avant d’utiliser une couleur, exécuter un test pigmentaire ou consulter un
dermatologue.
• Madame Art n’assume aucune responsabilité par rapport aux conséquences
résultant d’essais visant à enlever les couleurs. Le fabricant ne répond en particulier
pas de complications résultant de l’enlèvement des pigments de couleur par laser,
par procédés thermiques, mécaniques ou par d’autres procédés (par exemple au
moyen d’un traitement au laser).
• En cas de réclamations, il faut toujours mentionner le numéro de lot figurant sur la
face inférieure de la dose.

Standard de qualité des produits OVA
• Certifié selon les normes DIN EN ISO 9001 et 13485.
• Nos pigments sont conformes au règlement REACH (UE 2020/2081).