Course regulations

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży dostępu do kursów online za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.pmumasters.com oraz www.pmumasters.pl. 

Usługodawcą, sprzedawcą i równocześnie administratorem sklepu jest:

Magdalena Mazurek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MADAME ART MAGDALENA MAZUREK, ul. Katowicka 11 lok. B2, 61-131 Poznań 

Adres do korespondencji jak wyżej

tel. +48 533 552 209

e-mail: support@pmumasters.com

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 9482480309, REGON 141307060.

Numer rachunku bankowego do wpłat: PL84 1140 2004 0000 3102 7644 0363

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy co najmniej dokumentowej. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

Regulamin określa warunki zakupu produktów cyfrowych, tj. dostępu do kursów e-learningowych z zakresu zabiegów kosmetologicznych.

  1. Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Sprzedawca/ Usługodawca/ Administrator/ Właściciel Platformy – Magdalena Mazurek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MADAME ART MAGDALENA MAZUREK, ul. Katowicka 11 lok. B2, 61-131 Poznań, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9482480309.
 2. Platforma – prowadzony przez Właściciela Platformy internetowy serwis dostępny w domenie www.pmumasters.com oraz www.pmumasters.pl., w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zakupić dostęp do Kursu przygotowanego przez Właściciela Platformy i Szkoleniowca.
 3. Kurs — szkolenie e-learningowe (zasadniczo dostępne na platformie VIMEO) obejmujące nagranie audiowizualne prezentujące wykonanie przez Szkoleniowca jego autorską metodą, zabiegu kosmetologicznego, a także inne materiały szkoleniowe przygotowane przez Właściciela Platformy, przy udziale Szkoleniowca udostępniane na Platformie.
 4. Szkoleniowiec — osoba przygotowująca Kurs wspólnie z Właścicielem Platformy, posiadająca odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do przekazania wiedzy z zakresu usług kosmetologicznych dla celów przygotowania kursów i innych materiałów szkoleniowych publikowanych za pośrednictwem Platformy.
 5. KursantKupujący — osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która wykupiła dostęp do Kursu opublikowanego na Platformie, spełniająca wymogi udziału w Kursie, w szczególności w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych określonych w opisie poszczególnych Kursów.
 6. Konto Kursanta — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony na Platformie na rzecz Kursanta, umożliwiający korzystanie z Platformy i gromadzący informacje na temat korzystania przez Kursanta z Platformy. 
 7. Dostęp do Kursu — dostęp do określonych materiałów szkoleniowych udostępnionych na Platformie uzyskiwany przez Kursanta poprzez zawarcie Umowy sprzedaży z Właścicielem Platformy.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kursanta składane za pomocą formularza dostępnego w Platformie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Właścicielem Platformy.
 9. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Właściciela Platformy z Kursantem, w trybie określonym w Regulaminie, na którą składają się akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz warunków Zamówienia.
  1. Kursanci
 1. Platforma jest przeznaczona dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kwalifikacje w zakresie wykonywania zabiegów kosmetologicznych. 
 2. Zasadniczo warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest dostęp do Kursu jest posiadanie Konta Kursanta oraz spełnienie wymogów Usługodawcy określonych w opisie danego Kursu, w tym w szczególności uprzednie udokumentowanie Usługodawcy posiadanych przez Kursanta kwalifikacji zawodowych.
 3. Usługodawca może udostępnić wybrany przez siebie zakres treści opublikowanych na Platformie osobom nie spełniającym wymagań, o których mowa powyżej. 
 4. Celem Kursu jest nabycie przez Kursantów wiedzy specjalistycznej z zakresu tematyki danego Kursu.
 1. Konto Kursanta
 1. Przed wykupieniem dostępu do Kursu Kursant zobowiązany jest założyć Konto Kursanta na Platformie.
 2. W tym celu Kursant zostanie poproszony o podanie danych identyfikacyjnych takich jak imię, nazwisko, dane identyfikacyjne firmy (NIP, itd.), adres e-mail. 
 3. W celu potwierdzenia założenia Konta Kursanta Kursant zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.
  1. Dostęp do Kursów
 1. W celu odpowiedniego dostosowania poziomu Kursu do posiadanych przez Kursanta kwalifikacji zawodowych, Platforma oferuje dostęp do Kursów, określając osobno dla każdego Kursu wymagania wstępne dla Kursantów. Wykupienie dostępu do poszczególnych Kursów jest zasadniczo uzależnione od uprzedniego udokumentowania Właścicielowi Platformy spełnienia wymagań wstępnych przez Kursanta. 
 2. Udokumentowanie spełnienia wymagań wstępnych przez Kursanta odbywa się po założeniu Konta Kursanta, poprzez przesłanie na adres e-mail Właściciela Platformy (support@pmumasters.com) skanów wymaganych dla danego Kursu certyfikatów ukończenia szkoleń/kursów/warsztatów. Właściciel Platformy w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wymaganych skanów zweryfikuje spełnienie wymagań wstępnych przez Kursanta i w przypadku uznania, że wymagania te zostały spełnione, aktywuje Kursantowi możliwość wykupienia określonych Kursów.
 3. Do korzystania z zakupionych materiałów konieczne jest użytkowanie sprzętu spełniającego następujące warunki techniczne: …………………………………………………………………..
 4. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację urządzenia Kursanta.
  1. Zawarcie Umowy sprzedaży
 1. Kursant może składać Zamówienia na aktywne dla niego Kursy przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Platformy. 
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w formie dokumentowej przy wykorzystaniu narzędzia ApproveMe udostępnionego przez Właściciela Platformy.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po zaakceptowaniu przez Kursanta warunków Regulaminu, Polityki Prywatności oraz warunków Zamówienia, określającego w szczególności przedmiot Kursu, zasady i czas dostępu do Kursu oraz cenę.
 4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie zaakceptowania przez Kursanta Regulaminu, Polityki Prywatności oraz warunków Zamówienia.
 5. Po zawarciu Umowy sprzedaży Właściciel Platformy wystawia fakturę z 2-dniowym terminem płatności. Faktura jest doręczana Kursantowi w formie elektronicznej na adres mailowy Kursanta, na co Kursant wyraża zgodę. Brak zapłaty za Kurs we wskazanym terminie oznacza rezygnację Klienta z zakupu i anulowanie Zamówienia.
  1. Cena
 1. Podane w ofercie Platformy ceny Kursów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Ceną wiążącą dla Kursanta jest cena aktualna w chwili złożenia Zamówienia.
  1. Zapłata za dostęp do Kursu
 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży Kursant zobowiązany jest do zapłaty ceny Kursu. Zapłaty można dokonać:
 1. poprzez system płatności elektronicznych – PayPal, Stripe, Przelewy24
 2. przelewem na rachunek bankowy Właściciela Platformy: PL84 1140 2004 0000 3102 7644 0363 podając w tytule przelewu nazwę Kursu oraz imię i nazwisko Kursanta.
  1. Aktywacja Kursu 
 1. W ciągu 48 godzin od zaksięgowania zapłaty za Kurs na rachunku bankowym Właściciela Platformy, Właściciel Platformy prześle na adres e-mail Kursanta link aktywacyjny do Kursu.
 2. Czas dostępu do Kursu określony jest w warunkach Zamówienia i liczy się od daty przesłania Kursantowi linku aktywacyjnego do Kursu. 
  1. Reklamacje, odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Do czasu przesłania Kursantowi przez Właściciela Platformy linku aktywacyjnego do Kursu, Kursant ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zostać przesłane z adresu e-mail podanego przy rejestracji Konta Kursanta na adres e-mail Właściciela Platformy: support@pmumasters.com. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Kursanta od Umowy sprzedaży, Właściciel Platformy zwróci Kursantowi zapłaconą przez niego cenę Kursu. Za złożenie oświadczenia o odstąpieniu poczytywany jest również brak zapłaty w terminie określonym na fakturze.
 2. Od momentu przesłania Kursantowi przez Właściciela Platformy linku aktywacyjnego do Kursu, Kursant nie ma prawa odstąpić od Umowy sprzedaży. 
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Właściciela Platformy powinny być przesyłane na adres e-mail Właściciela Platformy: support@pmumasters.com. Reklamacja powinna  zostać przesłana z adresu e-mail podanego przy rejestracji Konta Kursanta i umożliwiać identyfikację zgłaszającego oraz szczegółowo opisywać stwierdzony problem dotyczący usług świadczonych przez Właściciela Platformy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia na adres e-mail Właściciela Platformy. 
  1. Certyfikat ukończenia Kursu
 1. Po ukończeniu Kursu Kursant może przystąpić do zaliczenia Kursu, przygotowanego przez Szkoleniowca. Pozytywny wynik zaliczenia uprawnia Kursanta do żądania wystawienia Certyfikatu potwierdzającego ukończenie Kursu.
 2. Oceny prac zaliczeniowych dokonuje Szkoleniowiec. Szkoleniowiec podejmuje wówczas także decyzję co do pozytywnego/negatywnego wyniku zaliczenia.
 3. Po pozytywnym zaliczeniu Kursu, Kursant otrzymuje imienny Certyfikat, który przesyłany jest na adres e-mail Kursanta (w formacie .pdf bądź skan).
 4. W przypadku woli otrzymania Certyfikatu również w formie tradycyjnej – papierowej, Kursant zgłasza takie zapotrzebowanie Właścicielowi Platformy drogą mailową, podając jednocześnie adres do wysyłki. Następnie Właściciel Platformy informuje Kursanta o obowiązującej stawce doręczenia przesyłki pod wskazany adres. Kursant zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki opłacając je z góry na rachunek bankowy wskazany przez Właściciela Platformy.
  1. Prawa autorskie i zakres uprawnień Kursanta
 1. Z Konta Kursanta może korzystać wyłącznie Kursant. Kursant zobowiązany jest chronić dane dostępowe do Konta Kursanta i nie upubliczniać ich osobom trzecim.
 2. Z Kursu może korzystać wyłącznie Kursant, który wykupił do niego dostęp. Zakazuje się Kursantowi nieodpłatnego bądź odpłatnego udostępniania wykupionego Kursu innym osobom zarówno w całości, jak i w części. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego zakazu Kursant zapłaci na rzecz Właściciela Platformy karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej ceny Kursu uiszczonej przez Kursanta za ten Kurs. Właściciel platformy zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, gdyby nie pokryła ona szkody. 
 3. Kursant zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi udostępnionymi w ramach Kursu we własnym zakresie. 
 4. Autorskie prawa majątkowego do utworów – materiałów udostępnianych w ramach Kursów przysługują Właścicielowi Platformy. Kopiowanie, rozpowszechnianie, pobieranie i trwałe zapisywanie na urządzeniach całości lub części tych materiałów jest zabronione. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego zakazu Kursant zapłaci na rzecz Właściciela Platformy karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej ceny Kursu uiszczonej przez Kursanta za ten Kurs. Właściciel platformy zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, gdyby nie pokryła ona szkody. 
 5. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Platformy jakiegokolwiek naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, Właściciel Platformy ma prawo zablokować dostęp Kursanta do wykupionego Kursu i możliwość wykupienia dostępu do kolejnych Kursów na Platformie.
  1. Prywatność, dane osobowe
 1. Właściciel Platformy zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Kursantów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w domenie Platformy. 
 2. Właściciel Platformy może powierzyć Szkoleniowcom przetwarzanie danych osobowych Kursantów w zakresie i na warunkach określonych w odrębnej Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  1. Zmiany Regulaminu
 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Właściciela Platformy. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Właściciel Platformy poinformuje Kursantów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Platformy oraz poprzez przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na adres poczty elektronicznej Kursanta, wskazany przy założeniu Konta..
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Platformy oraz na każde żądanie Kursanta może mu być przesłany drogą elektroniczną na jego adres e-mail bez dodatkowych opłat.
 3. Kursant powinien powiadomić Właściciela Platformy w ciągu 14 dni od otrzymania maila z zestawieniem zmian Regulaminu, jeżeli nie akceptuje tych zmian.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Platformy. 
  1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………..
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. W stosunkach pomiędzy Kursantem a Właścicielem Platformy zastosowanie ma prawo polskie.
 4. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów pomiędzy Kursantem a Właścicielem Platformy jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Właściciela Platformy.